duminică, 23 noiembrie 2014

28 NOIEMBRIE -ZIUA UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA
“N-ai uitat vreodată,dulce Bucovină
Geniu-ţi romantic,munţii în lumină,
Văile în flori,

Rîuri răsăltînde printre stînce’ nalte,
Apele lucinde-n dalbe diamante
Peste cîmpi în zori

Astfel totdeauna,când gândesc la tine,
Sufletul mi-apasă nouri de suspine,
Bucovina mea ! “

                                                (Mihai Eminescu, La Bucovina)


            Moldova de Sus,cu ţinuturile Cernăuţiului şi Sucevei, era nucleul statului feudal Moldova care, în 1359 îşi făcuse intrarea în rândul statelor independente din sud-estul Europei. Iar prin  vitejia lui Ştefan cel Mare-scrie Dimitrie Cantemir-, apele Nistru, Serafineţ, Colacin şi Ceremuş, unite între ele ,formau hotarul de miazănoapte al Moldovei. Dacă cetăţile Hotin, Soroca, Orhei, Tighina, Cetatea Albă,Chilia marcau graniţa de est a românismului, lanţul satelor răzeşeşti păzeau zona nordică-graniţa cu Polonia. Aici vor fi  primele capitale ale ţării (Siret, Suceava) şi perlele de mănăstiri, venind fiecare din căte o domnie glorioasă sau cucernică.
            De la mijlocul secolului al XIV-lea şi până la 1775, când partea nordică a Moldovei răpită prin şantaj şi vicleşug de către Habsburgi (denumită ulterior Bucovina), va fi dominată de o puternică viaţă românească prin instituţii, legi ,lăcaşuri de cult şi de cultură. Satele şi oraşele înfloritoare adăposteau o populaţie gata oricând de luptă, „dar şi iubitoare de artă şi literatură“ opina istoricul Ion Nistor în lucrarea sa monumentală Istoria Bucovinei.
            Odată cu redeschiderea problemei orientale, în 1683 - prin eşecul marelui vizir Kara Mustafa în faţa Vienei şi prin victoriile trupelor austriece şi constituirea unei Ligi Sfinte (Austria, Polonia, Veneţia şi ulterior Rusia ) - începea etapa cea mai  complicată din istoria Principatelor Române.
            În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ciocnirea de interese dintre marile imperii ajunsese la apogeu, punând în pericol existenţa şi fiinţa naţională a popoarelor din centrul şi răsăritul Europei. Prima a căzut pradă Polonia,împarţită în 1772 între Prusia, Imperiul Habsburgic şi Imperiul Ţarist.Vitejia soartei s-a abătut şi asupra ţării româneşti a Moldovei.
            După încheierea păcii de la Kuciuk-Kainargi (10iulie 1774) în urma războiului ruso-otoman din anii 1768-1774 – care consfinţea încetarea ostilităţilor ruso-turce, Austria, deşi nu luase parte la război, profitând de slăbirea beligeranţilor şi-a concentrat trupe la hotarul de nord al Moldovei, urmând să  anexeze cel puţin  o parte din această ţară.Pentru a îmbrăca în forme juridice această anexare, guvernul habsburgic pretexta că în vechime Pocuţia ar fi stăpânit regiunea de nord a Moldovei, numită acum Bucovina. Prin împărţirea Poloniei din 1772, Pocuţia (împreună cu Galiţia) fiindu-i atribuită Austriei, tot ei i-ar “reveni” şi dreptul de a stăpâni regiunea menţionată. Cucerirea unei părţi din pământul românesc era motivată, de asemenea, de Austria şi prin  necesitatea de a stabili o comunicaţie mai directă între Transilvania (intrată la începutul secolulul al XVIII-lea în stăpânirea Austriei) şi Galiţia. Odată pretextele găsite, în toamna anului  1774, după retragerea armatei ruse din Moldova, trupele habsburgice au ocupat succesiv ţinuturle Cernăuţiului, Câmpulungului şi Succevei, ‘’împlîntînd pajurile imperiale pe unde le conveneau”.
            După ocuparea Bucovinei , Curtea de la Viena a folosit „intimidarea, coruperea şi alte mijloace convingătoare” pentru a obţine din partea Porţii otomane recunoaşterea faptului împlinit. La 7 mai 1775 - printr-o convenţie încheiată la  Constantinopol - Poarta a consimţit la cedarea Bucovinei către Austria, Rusia „asistând pasivă” la aceasta. Împotriva târgului dintre Poarta otomană şi habsburgi-cu privire la teritorii ce nu le aparţineau – domnul Grigore Ghica şi boierii patrioţi din Moldova au protestat, in repetate rânduri, cu toată energia, dar în zadar. Şi astfel Bucovina, cea mai frumoasă parte a Moldovei, cu vechea capitală Suceava, cu 10 000 km pătraţi şi 75 000 locuitori, cu 233 de oraşe şi state româneşti, cu mormântul lui Ştefan cel Mare de la Putna, cu splendidele monumente de artă medievală : Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţul şi Humorul, a fost ruptă din trupul ţării – prin mijloace odioase şi în  pofida oricăror principii de drept internaţional de către Imperiul Habsburgic, iar ca urmare a protestelor vehemente, domnitorul Grigore Ghica a fost asasinat mişeleşte de otomani în octombrie 1777.
            Guvernul habsburgic a denumit la început noul teritoriu ‘’Moldova austriacă’’. Curând pentru a marca anexiunea, Austria denumeşte acest teritoriu’’Bucovina’’- adică ”Făget”- datorită bogăţiei pădurilor de fag. Statutul de organizare al Bucovinei cunoaşte mai multe etape: Cea a administraţiei militare(1775-1786), a administraţiei civile galiţiene(1786-1848) şi perioada organizării ca ducat, cu statutul de autonomie regională (1862-1918), când Bucovina a avut Dietă (Parlament), ca organ legislativ, cât şi un organ executiv-Comitetul Ţării Bucovinei.       
            Unirea celor două ţări române la 24 ianuarie 1859, proclamarea independenţei României şi războiul victorios ce a consfinţit independenţa ţării au impulsionat lupta naţională a românilor din monarhia austro-ungară. În Transilvania, inclusiv Banatul şi Bucovina, domnea o  mare însufleţire în faţa acestor evenimente cruciale pentru viitorul naţiunii române.
            Bucovina, după răpirea ei din trupul Moldovei la 1775, a cunoscut în perioada ce a urmat  un proces de dominaţie, asuprire socială şi naţională similar cu  cel din Transilvania şi Banat. În cei 143 de ani de dominaţie habsburgică (până la 1918), autorităţiile imperiale au promovat o politică sistematică de deznaţionalizarea a  populaţiei româneşti, practicând în acest scop colonizarea germanilor, a ungurilor şi a slovacilor şi încurajând aşezarea în masă a  rutenilor fugiţi de pe moşiile nobililor polonezi din Galiţia şi Podolia. De-a lungul întregii perioade, ţărănimea a reprezentat 75 % din populaţia Bucovinei, formată în cea mai mare parte din români.
            Românii din Bucovina, aparţinând tuturor generaţiiilor care s-au succedat până la Unirea din 1918, au opus o dârză rezistenţă  politicii de deznaţionalizare şi asuprire promovată de autorităţile habsburgice. Cărturarii români, clerul şi ţăranii din Bucovina  şi-au ridicat nu o dată glasul de protest, revendicând drepturi politice şi naţionale. Ziare şi reviste, societăţi etc. au militat pentru reunirea Bucovinei cu patria mamă în vechile hotare ale Daciei străbune.
            La 15/28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. Începuse dansul morţii. Într-o săptămână, şapte state europene, printe care cele cinci mari puteri, erau în stare de război. O lună mai târziu, Turcia şi Japonia s-au angajat în confruntările militare. Conflagraţia armelor care va fi mai apoi numită în istorie ‘’primul război mondial’’ se declanşase.
            Din primul moment al declanşării conflictului, ambele grupări beligerante (Antanta şi Tripla Alianţă) au oferit României garanţii pentru inviolabilitatea frontierelor şi i-au recunoscut statutul de neutralitate.
            Neutralitatea proclamată de România nu putea fi şi nu era, o soluţie de durată. România era pusă în faţa unei hotărâtoare soluţionări istorice a unei probleme cu aceeaşi semnificaţie, dar cu două direcţii de bătaie. Avea revendicări istorice, naţionale şi peste Carpaţi şi peste Prut. Cele dintâi  duceau la conflict cu Austro-Ungaria, cele de al doilea cu Rusia. Trebuia aleasă soluţia cea mai avantajoasă,momentul oprortun şi posibilitatea de a o aplica. Neutralitatea, evident,era un simplu expedient, o temporalizare, în care România trebuia să-şi  facă toate pregătrile politice şi militare, pentru ca la momentul potrivit să intre în luptă cu maxim de putere şi de şanse de izbândă.
            Schimbările majore petrecute pe frontul din Apus în defavoarea Aliaţilor (Antantei) i-au determinat , în iunie 1916, pe şeful marelui Stat Major al armatei ruse, şi pe comandantul şef al armatelor franceze să ceară guvernului român intrarea în război, „acum ,ori niciodată”.
            În cele din urmă, la 4/17 august 1916, Brătianu şi reprezentanţii diplomatici ai Franţei, Angliei, Rusiei şi Italiei la Bucureşti au semnat convenţiile politice şi militare care stipulau condiţiile intrării României în război. De importanţă imediată erau prevederile referitoare la un atac împotriva Austro-Ungariei nu mai târziu de 15/28 august şi recunoaşterea dreptului românilor din Austro-Ungaria la autodeterminare şi la unirea cu Regatul României. Consiliul de Coroană român a aprobat oficial tratatele şi a declarat război Austro-Ungariei la 14/27 august. În ziua următoare, Germania a declarat război României. Turcia şi Bulgaria i-au urmat exemplul la 17/30 august şi respectiv 19august /  1 septembrie.
            Prima fază a campaniei începută în noaptea de 14/15-27/28 august s-a desfăşurat cu rezultate notabile pentru armata română, care a înaintat constant în Transilvania ocupând un numar de oraşe importante, printre care şi Braşov (17/30august), dar la 26 august/ 8 septembrie Înaltul Comandament a oprit ofensiva. Aceasta datorită declanşării ofensivei bulgaro-germane în Dobrogea. Transferul rapid de trupe de pe frontul din Transilvania a încetinit şi apoi a oprit ofensiva inamică. Evoluţiile ulterioare complet nefavorabile armatei române au determinat în urma bătăliei Bucureştilor (17/30 noiembrie- 20 noiembrie /3 decembrie 1916) retragerea generală a acesteia, trupele germane intrând în Bucureşti la 23 noiembrie /6 decembrie. În final, frontul s-a stabilizat la 28 decembrie/10 ianuarie 1917 în sudul Moldovei, de-a lungul Dunării şi a râului Siret. Regele, guvernul, parlamentul şi o bună parte a populaţiei s-au retras anterior în Moldova, singura parte a României rămasă neocupată.
            După oprirea ofensivei Puterilor Centrale pe aliniamentul general Carpaţii Orientali, Carpaţii de Curbură, lunca Siretului, Dunărea maritimă, prin efortul armatelor română şi rusă, armata română care suferise pierderi importante  în cursul campaniei din toamna  anului 1916(250 000 ostaşi adică o treime din efectivele mobilizate în august 1916 fiind morţi, răniţi sau prizonieri, importante pierderi în armamentul de infanterie şi artilerie şi alte materiale), a intrat într-un proces de reorganizare, instruire şi înzestrare, acţiune la care efortului făcut de comandamentul şi cadrele armatei române s-au alăturat şi cel al misiunilor militare: franceză, rusă, engleză şi italiană.
            Pe plan extern, în martie 1917 are loc revoluţia burghezo-democratică din Rusia, eveniment cu posibile repercursiuni aupra soldaţilor şi ţăranilor români.
            Sub presiunea acestior evenimente, la 23 martie/5 aprilie 1917, regele Ferdinand a emis o proclamaţie către trupele sale, promiţându-le pământ şi dreptul la vot imediat după încheierea razboiului.Gestul său a fost sprijinit atât de liberali , cât de conservatori şi pare să fi avut efectul dorit asupra moralului armatei. Biruinţele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din vara anului 1917 stau dreaptă mărturie a dragostei de ţară şi neam a  ostaşului român. În urma bătăliei de la Mărăşeşti din 6/19 august 1917, armata română a oprit înaintarea trupelor austriece şi germane şi a pus practic capăt ofensivei acestora.
            După bătaliile de la ‘’Porţile Moldovei’’ a urmat din nou o  perioadă dificilă pentru statul  roman şi armata sa. La 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a izbucnit revoluţia bolşevică la Petersburg. Noua putere sovietică a anunţat ieşirea Rusiei din război propunând tuturor beligeranţilor încheierea imediată a unei păci fără anexiuni şi despăgubiri, cu respectarea principiului de autodeterminare a popoarelor.
            În urma discuţiilor dintre delegaţii rusă, germană şi austro-ungară, la 20 noiembrie/3 decembrie 1917, la Brest-Litovsk, s-a semnat armistiţiul între cele trei puteri europene. Acest act a produs o adâncă îngrijorare pentru România.Guvernul roman presat de noua situaţie survenită a hotărât să participle la armistiţiul pe care armata rusă l-a propus. S-au desfăşurat tratative la Tecuci şi Focşani la care a participat o delegaţie română şi una rusă.
            Marile puteri ale Antantei au reacţionat negativ la acest act, săvârşit de România sub imperiul unei situaţii fără ieşire. Inconsistenţa aprecierii liderilor Antantei, a fost confirmată de evoluţia evenimentelor politico-militare din lunile următoare. Închieierea armistiţiului dintre Rusia sovietică şi Puterile Centrale a avut ca rezultat amplificarea procesului de dezagregare a armatei ruse ceea ce  a determinat  părăsirea liniei frontului de către aceasta şi crearea unei stări anarhice în spaţiul  dintre Carpaţii Orientali şi Nistru, cu consecinţe grave pentru siguranţa internă a statului român şi capacitatea combativă a armatei.
            Evenimentele politico-militare din estul continentului au creat o situaţie deosebit de complexă şi în teritoriul  românesc dintre Prut şi Nistru, numit de Rusia Basarabia, în momentul anexării lui in 1812. Redeşteptarea naţională din această bucată de pământ românesc, avantajată de situaşia existentă în Rusia sovietică, a determinat, în final la 27 martie/9 aprilie 1918 unirea Republicii Moldova cu România.
            Guvernul român se putea bucura prea puţin de acest act istoric al unirii Basarabiei cu România. La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolşevic al Rusiei a semnat pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale şi a ieşit din razboi, lipsind România de sprijinul rus şi izolând-o de Occident. La 24 aprilie/7 mai 1918, în Palatul Cotroceni, a fost semnată pacea dintre România şi Puterile Centrale, prin care aceasta devenea dependentă politc şi economic de Puterile Centrale. Pacea nu a fost ratificată de regele Ferdinand, iar puterile Antantei au  apreciat că nu o recunosc. Ea a devenit un simplu capitol de istorie, în toamna anului 1918, Puterile Centrale fiind învinse.
            Apropierea armatelor  anglo-franceze de Dunăre a impus măsuri hotărâte din partea României. La 27 octombrie/9 noiembrie 1918 guvernul român a adresat un ultimatum feldmareşalului Mackensen, comandantul trupelor de ocupaţie, prin care cerea retragerea armatei sale de pe teritoriul statului roman. La 28 octombrie/ 10 noiembrie 1918, armata română a fost mobilizată.
            În ordinal de zi către oştire emis de regele Ferdinand se spunea : “Fraţii voştrii din Bucovina şi din Ardeal vă cheamă pentru această ultimă luptă, ca prin avântul vostru să le aduceţi eliberare de sub jugul străin’’.
            Între timp românii din teritoriile aflate  sub dominaţie austro-ungară şi-au intensificat lupta pentru unire. În vederea realizării idealului naţional, la 4/17 octombrie 1918 grupul parlamentar de la Viena s-a transformat în Consiliul Naţional Român din Austria, preşedinte fiind C.Isopescu Grecul. În Bucovina greu încercată de stihiile razboiului, din iniţiativa unui grup de intelectuali, ziarul “Glasul Bucovinei”, care în primul său număr a publicat programul de luptă sub titlul “Ce vrem”. Unirea cu ceilalţi români era ţelul fundamental al românilor din acest ţinut, răpit prin mijloace onoroase de Austria, în 1774.
            La 14/27 octombrie 1918, la Cernăuţi, ia fiinţă Adunarea Constituantă, alcătuită din foştii deputaţi ai Dietei provinciei, deputaţii din parlament, primarii români din Bucovina, sub preşedinţia lui Dionisie Bejan care hotărăşte ca scop primordial unirea Bucovinei  cu celelalte ţări româneşti, într-un stat naţional independent. În acelaşi cadru a fost instituit un Consiliu Naţional, format din 50 membrii abilitat a hotărî şi a trata asupra poporului din această zonă.
            Demersul politic al românilor bucovineni era însă stânjenit de acţiunea ucrainienilor care manifestau veleităţi de dominaţie asupra Bucovinei, detaşamentele lor înarmate dedându-se la jafuri, devastând depozite cu material militar  şi civil, la acte de teroare asupra populaţiei. În această situaţie deosebit de gravă, Iancu Flondor, preşedintele Consiliului Naţional de la Cernăuţi se adresează guvernului român de a interveni cu forţa armată pentru a apăra drepturile încălcate ale românilor din Bucovina.
            Urmărind evoluţia evenimentelor de la Cernăuţi ( cele arătate mai sus la care se adaugă şi instalarea prin forţă a unui guvern ucrainian la 24 octombrie 1918) guvernul român a luat măsurile ce se impuneau în sprijinul fraţilor din Bucovina. Ministerul de Război, având în vedere că populaţia românească din Bucovina era ameninţată de bandele bolşevice, a hotărât ca Divizia 8 infanterie, comandată de generalul Zadic Iacob precum şi toţi grănicerii şi jandarmii care se găseau în pază pe frontiera Bucovinei, să înainteze progresiv, ocupând Bucovina până la Cernăuţi inclusiv. Generalul Zadic urma să se pună în legătură cu guvernul naţional din Bucovina.
            Intrarea trupelor Diviziei 8 infanterie în Cernăuţi a avut loc în ziua de 29 octombrie/11noiembrie 1918. Pe durata acţiunilor pentru luarea sub control a nordului Bucovinei unităţile Diviziei 8 infanterie au luat „contact” cu cele ale Diviziei 1 cavalerie, care primise ordin să pătrundă în nordul Basarabiei.
            Concomitent cu acţiunile Diviziei 8 infanterie, lupta pentru unire a intrat în faza sa decisivă. Consiliul Naţional a hotărât convocarea pentru 15/28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, a unui congres general al populaţiei din provincie care să decidă viitorul acesteia. Congresul,deschis la orele 11 în sala de  marmură a Mitropoliei, a întrunit 74 membrii ai Consiliului Naţional Român, 7 delegaţi germani, 6 delegaţi polonezi şi 13 din  comunele ucrainiene printre ei, o serie de români după nume.Basarabia era reprezentată de Pan Halippa, Ion Pelivan, Ion Buzdugan şi Grigore Cazacliu. Lucrările au fost conduse de dr.Iancu Flondor, şeful guvernului bucovinean. S-a dat  citire Declaraţiei de Unire care, în sinteză, făcea următoarea precizare : „… Unirea necondiţionată a Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.
            În zilele următoare, la Iaşi, o delegaţie compusă din 15 bucovineni în frunte cu dr.Iancu Flondor a predat regelui Ferdinand actul Unirii. Acesta declara că „primeşte cu bucurie Actul de Unire al Bucovinei cu Regatul Român, asigurând pe noii săi credincioşi de dragoste, ocrotirea şi loialitatea sa”. La 31 decembrie 1918 apărea Decretul-lege privitor la unirea Bucovinei. La 1 ianuarie 1920, prin articol unic, se ratifica Decretul- lege nr.3744 din 18 octombrie 1918, publicat în Monitorul Oficial nr.217 din 19 octombrie 1918.
            Unirea Bucovinei cu România a fost hotărâtă la Cernăuţi, prin voinţa liber exprimată de românii din acest teritoriu rupt dn Moldova lui Ştefan cel Mare. Actul de unire este rezultatul îngemănării tuturor forţelor româneşti- clasa politică, ţărănimea, intelectualitatea, propaganda naţională, biserica etc. În rândul forţelor care au pregătit şi realizat acest act un rol important l-a avut armata. Ea a fost braţul înarmat al naţiunii careia i-a conferit încredere şi a netezit procesul de unire.
                                                            Locotenent-colonel(rz.)dr.Ştefan Ciobanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.