vineri, 27 februarie 2015

ORDIN nr. M.83 din 22 iulie 2014


pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009EMITENT:
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014


Data Intrarii in vigoare: 01 August 2014
-------------------------------------------------------------------------


  Având în vedere dispoziţiile art. 9 lit. b), art. 23 alin. (1) lit. a) şi art. 26 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 182 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 lit. j) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare,
  pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
  ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
  ART. I

  Instrucţiunile privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 69. - (1) Prescrierea medicamentelor necesare tratamentului ambulatoriu, de către medicii militari şi civili, se face pe următoarele tipuri de recepte:
  a) tip CNAS, prescrise pentru toate categoriile de persoane prevăzute la art. 4;
  b) tip Ministerul Apărării Naţionale, doar pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j);
  c) simple, prescrise pentru toate categoriile de persoane prevăzute la art. 4;
  d) formulare cu regim special pentru prescripţii medicale pentru preparate care conţin substanţe din tabelele II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate categoriile de persoane prevăzute la art. 4."
  2. La articolul 71, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) În garnizoanele de dislocare a unităţilor militare în care nu există farmaciile prevăzute la alin. (1) sau în situaţia în care acestea nu deţin medicamentele prescrise, medicamentele se achiziţionează din oricare farmacie, pe bază de recepte compensate tip CNAS şi/sau recepte simple, după caz. Acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit sau returnarea contravalorii integrale a medicamentelor se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, prin decontarea sumei de către structura financiar-contabilă a unităţii militare din care fac parte categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. a)-e).
  (3) Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. f), h) şi j), în localităţile unde nu există farmaciile prevăzute la alin. (1) sau în situaţia în care acestea nu deţin medicamentele prescrise, eliberarea medicamentelor se face pe bază de recepte compensate tip CNAS şi/sau recepte simple, după caz, prin orice farmacie. Acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit sau rambursarea contravalorii integrale a medicamentelor se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, prin decontarea sumei de către spitalul militar/CMDTA, la care este arondată persoana potrivit anexei nr. 2, în limita fondurilor alocate."
  3. La articolul 71, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:
  "(6) Decontarea medicamentelor prescrise pe recepte simple se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) medicamentele prescrise să nu fie asigurate gratuit prin programele naţionale de sănătate;
  b) medicamentele prescrise să nu fie cuprinse în listele cu medicamente compensate sau gratuite.
  (7) Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. f), h) şi j), decontarea medicamentelor prescrise pe recepte simple se face cu avizul unei comisii constituite la nivelul spitalului militar/CMDTA, care face decontarea şi care poate aprecia asupra nevoii şi urgenţei efectuării tratamentului înscris pe acest tip de receptă cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (6).
  (8) În cazul medicamentelor compensate prevăzute la alin. (6) lit. b) se decontează numai acea parte a contravalorii medicamentului care este necompensată."
  4. La articolul 112, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru dispozitivele medicale recomandate de alte unităţi sanitare publice din ţară este necesară validarea recomandării de către un medic specialist din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, anterior decontării."
  5. La articolul 120 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) fotocopia actului de identitate;"
  6. La articolul 120, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 lit. f), h) şi j), decontarea contribuţiei personale pentru medicamentele precizate la alin. (1) şi eliberate prin farmaciile comunitare se face prin compartimentele financiar-contabile ale spitalului militar/CMDTA, în baza aprobării comandantului spitalului militar/CMDTA date pe cererea personală la care se anexează documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d), precum şi copia talonului de pensie."
  7. La anexa nr. 2, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Tabel cu arondarea teritorială a cabinetelor medicale de unitate la unităţile sanitare din structura Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru arondarea categoriilor de persoane prevăzute la art. 4 lit. f), h) şi j), pentru decontarea medicamentelor"
  8. La anexa nr. 3 punctul 3, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) 20% - pentru cheltuielile proprii suportate de spital/CMDTA pentru activitatea de medicină de familie;
  b) 30% - pentru cheltuielile proprii ale cabinetului medical de unitate, inclusiv pentru achitarea taxei de evaluare a cabinetului şi alte cheltuieli specifice activităţii de medicină de familie, achiziţionarea medicamentelor şi materialelor sanitar-farmaceutice, altele decât cele prevăzute în trusa de urgenţă/şoc, sau, după caz, a instrumentarului şi/sau aparaturii medicale necesare desfăşurării activităţilor medicale în cabinetele medicale de unitate, în baza necesarului stabilit de medicul unităţii militare."
  9. La anexa nr. 7, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Prescrierea şi eliberarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu, precum şi achiziţionarea şi gestionarea receptelor tip Ministerul Apărării Naţionale"
  10. La anexa nr. 7 punctul I, subpunctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "1. Prescrierea medicamentelor se face de către medicii militari sau civili cu drept de liberă practică, conform prevederilor art. 69.
  2. Medicamentele compensate se prescriu de medicii de familie, pe formulare tip CNAS, iar modul de completare al acestora se stabileşte în conformitate cu normativele legale în vigoare impuse de CNAS şi Ministerul Sănătăţii."
  11. La anexa nr. 7 punctul II subpunctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) Medicamentele compensate prescrise pe formulare tip CNAS se achiziţionează din orice farmacie, în situaţia în care în garnizoanele de dislocare a unităţilor militare nu există farmaciile prevăzute la lit. a) şi b) sau în situaţia în care acestea nu deţin medicamentele prescrise. Acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în funcţie de bugetul alocat cu această destinaţie."
  12. La anexa nr. 7 punctul II, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3. Medicamentele compensate prescrise pe recepte simple se transcriu de către medicul de familie al asiguratului pe recepte tip CNAS, eliberate şi decontate în condiţiile prevăzute la art. 120 alin. (3)-(4), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 71 alin. (8)."
  13. La anexa nr. 7 punctul II, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3^1, cu următorul cuprins:
  "3^1. În situaţia prevăzută la art. 71 alin. (8), avizarea decontării conform art. 120 alin. (3)-(4) se face prin înscrierea pe receptă a sumei corespunzătoare procentului de compensare a medicamentelor din preţul de referinţă prevăzut în Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED)."
  14. La anexa nr. 8, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "12. Decontarea dispozitivelor medicale se face de către unitatea sanitară integral, la preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului, pe baza documentelor emise de furnizori, numai după confirmarea primirii de către beneficiar a dispozitivului medical."
  ART. II

  Prezentul ordin se aplică şi categoriilor de persoane prevăzute la art. 4 lit. a)-f), h) şi j) din Instrucţiunile privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009, care au îndeplinit actualele condiţii de decontare anterior datei de intrare în vigoare a ordinului, iar documentele justificative au fost eliberate şi se prezintă în termenul general de prescripţie.
  ART. III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

          Ministrul apărării naţionale,
               Mircea Duşa

  Bucureşti, 22 iulie 2014.
  Nr. M.83.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.