luni, 30 noiembrie 2015

1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


 Dorinţa de Unire s-a manifestat pregnant de-a lungul istoriei milenare a poporului român sub forma conştiinţei originii comune a tuturor locuitorilor din spaţiul geografic al fostei Dacii,în conştiinţa comunităţii de limbă,cultură,tradiţii,obiceiuri,aspiraţii,în permanența vieţuirii pe acelaşi teritoriu istoric, în unitatea sa etnică.
Ideea unităţii Ţării Româneşti cu Moldova şi cu Transilvania a fost exprimată frecvent şi hotărât în decursul secolelor de exponenţii cei mai de seama ai poporului român,ceea ce pune în relief viabilitatea conştiinţei sale naţionale.
Conştiinţa originii daco-române şi a latinităţii a constituit o chintesenţă spirituală şi existenţială fiind prezentă la poporul român în întreg Ev Mediu.Aceasta reprezintă temelia formării şi dezvoltării conştiinţei de sine,a personalităţii şi identităţii sale inconfundabile.
În ciuda fărâmiţării statale, specifice structurii feudale, ideea de unitate a românilor avea străvechi şi solide temelii: comunitatea de origine şi de limbă,omogenitatea structurii economice şi culturale a întregului teritoriu locuit de români,consolidate de legăturile multiple existente de-a lungul istoriei între toate provinciile româneşti.
Tendinţa permanentă spre unitate a Ţărilor Române se reflectă pregnant şi elocvent în numeroase acte politice şi culturale ale domnitorilor şi voievozilor noştrii care urmăreau înfăptuirea unor alianţe militare şi aplicarea unor strategii politice comune împotriva armatelor invadatoare ale imperiilor dominatoare vecine.
Un moment crucial în lupta românilor pentru dobândirea  independenţei şi făurirea unităţii politice este marcat de opera lui Mihai Viteazul, intrat în  conştiinţa naţională că "restitutor Daciae", iar în conştiinţa europeană ca un desăvârşit strateg şi abil diplomat. Marele act politic al Unirii tuturor românilor, înfăptuit de Mihai Viteazul în anul 1600, deşi de scurtă durată, va exercita o influenţă puternică şi permanentă asupra conştiinţei româneşti. Mihai Viteazul avea să se intituleze domn a toată Ţară Românească, al Ardealului şi al Ţării Moldovei.
Unirea vremelnică a Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei într-un stat centralizat s-a înscris pentru totdeauna cu litere de aur în hronicul ţării devenind un simbol strălucit, însufleţitor pentru toate generaţiile care au aspirat spre construirea statului unic naţional.Din acest moment, lupta pentru unitatea statală şi independenţă nu a cunoscut niciun moment de pauză. Toate marile evenimente şi proiecte româneşti,toate programele politice au fost dominate de aceste idealuri naţionale supreme,toţi oamenii politici şi marii noştri cărturari au militat într-o formă sau alta pentru materializarea lor.
Actul lui Mihai Viteazul a pătruns adânc în conştiinţa românilor, ca o faptă exemplară, având parcă valoarea arhetipală a mitului. Mihai Viteazul a făcut ca pentru o clipă un vis milenar să prindă viaţă, să devină realitate. Chiar dacă acest act politic de semnificaţie crucială a avut o durata efemeră, datorită vicisitudinilor istoriei, ideea în sine a Unirii tuturor provinciilor româneşti a dobândit valoare simbolică şi a continuat să dăinuie peste veacuri, să strălucească ca o stea magică în conştiinţa românilor.
 
Acumulările cantitative şi calitative a acţiunilor desfăşurate în slujba idealului naţional, de la Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul îşi găsesc o amplă manifestare în programele revoluţiilor de la 1848 din Ţările Române. O concepţie originală asupra ideii de unitate naţională a emis la timpul său istoricul şi strălucitul om de stat Mihail Kogălniceanu. În optica sa  unirea reprezenta "cheia bolţii fără care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional", o condiţie fundamentală, determinată, sine qua non, în procesul afirmării virtuţilor şi intereselor naţionale, a manifestării plenare a capacităţilor creatoare, precum şi a materializării idealurilor unei naţiuni. Unirea Principatelor era considerată un obiectiv politic major de către marele bărbat de stat patriot,"singurul mod în stare de a consolida naţionalitatea românilor, de a le da demnitate, putere şi mijloace pentru a îndeplini misia lor".
Deşi revoluţiile de la 1848 au fost înfrânte prin intervenţia armată a imperiilor vecine, acţiunile făuririi statului naţional unitar sunt continuate cu aceeiaşi hotărâre atât în ţară, cât şi în străinătate de către emigranţii români. În acest mod, cauza noastră naţională devenea tot mai cunoscută şi privită cu tot mai mult interes şi simpatie de puterile europene, de opinia publică internaţională.
Purtătorii cei mai hotărâţi ai ideii Unirii au fost mulţimile populare, forţa socială hotărâtoare şi reprezentanţii săi adevăraţi, toţi şi-au unit puterile, dăruindu-se cu toată energia pentru înfăptuirea nobilului ideal. De aceea era îndreptăţit să spună unul dintre artizanii principali ai înfăptuiri unirii, Mihail Kogălniceanu că Unirea a fost "actul energic al întregii naţiuni"
Datorită stăruinţei şi strădaniei neobosite a maselor populare din ţară, a activităţii neobosite de conştientizare a opiniei publice europene, desfăşurate de oamenii de cultură peste hotare, problema Unirii Principatelor a devenit treptat o problemă europeană. Dovadă este hotărârea Congresului de la Paris (18-30 martie 1856) de a consulta poporul român în privinţa Unirii. În aceste condiţii favorabile interne şi internaţionale,problema Unirii Principatelor a devenit problema cea mai importantă a naţiunii române. Forţele unioniste au acţionat cu putere impresionantă, folosind toate mijloacele şi formele de luptă pentru triumful celei mai mari cauze a românilor din acest timp.
Astfel în ziua de 5/17ianuarie1859 adunarea electivă a Moldovei a înfăptuit un mare act istoric alegând în unanimitate ca domnitor al Moldovei pe Alexandru Ioan Cuza. În această zi memorabilă se consumă un mare act istoric care avea să constituie premisa realizării Unirii ţărilor române, surori,Moldova şi Muntenia. În faţa naţiunii române se deschidea astfel o strălucită perpectivă istorică. Această va fi confirmată prin alegerea ,la 24 ianuarie 1859, în unanimitate, a lui Alexandru Ioan Cuza şi ca domnior al Ţării Româneşti, de către cei 64 de deputaţi ai Adunării Elective.
 
Era o victorie românească epocală, o strategie politică ingenioasă, o diplomaţie abilă şi spontană cu multiple implicaţii favorabile care a eludat practic prevederile Convenţiei de la Paris, semnată de marile puteri europene,dând curs simțămintelor şi voinţei nestrămutate de Unire a poporului român.
Unirea Principatelor în anul 1859 şi creearea statului modern România au constituit premisa determinantă, pârgia de susţinere a tuturor eforturilor naţiunii române pentru dobândirea independenţei din 1877 şi înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918.
Unirea din 1859 a creat condiţiile necesare pentru realizarea desăvârşirii unificării naţional statale a poporului român, pentru unirea laolaltă în cadrul aceluiaşi stat naţional, a românilor din toate provinciile istorice. În perioada de după Unirea Principatelor are loc o regrupare a forţelor politice, o reconsiderare a strategiilor şi programelor mişcării de eliberare şi unitate naţională a românilor din Transilvania, Bucovina şi Basarabia.
Primele decenii ale secolului al XX-lea se caracterizează nu numai prin adâncimea şi ascuţirea contradicţiilor interstatale, îndeosebi dintre marile puteri europene care îşi disputau teritorii şi zone de influenţă, ca şi prin acutizarea relaţiilor naţionale, mai ales în interiorul imperiilor multinaţionale ţarist şi austro-ungar. În aceste împrejurări, multe milioane de români trăiau în afară graniţelor statului naţional fiind obiecte ale politicii opresive a imperiilor multinaţionale menţionate. Întinse teritorii româneşti,şi anume Transilvania, Bucovina şi Basarabia se aflau sub stăpânire străină. Aceasta demonstra în mod neîndoelnic că problema naţională a românilor nu era rezolvată,ceea ce a pus în mişcare, în acţiune militantă întreagă naţiune sub conducerea exponenţilor săi cei mai luminaţi.
În toamna anului 1913,contradicţiile interstatale în Europa s-au adâncit considerabil, ceea ce a determinat atât Antanta cât şi Puterile Centrale să întreprindă tatonări şi chiar presiuni asupra unor state mici şi mijlocii cu privire la atitudinea lor într-o conflagraţie mondială care devenise iminentă. România prin poziţia să geostrategică şi bogăţiile de care dispunea, a constituit de la început obiectivul unor serioase intervenţii diplomatice, a unor pertinente tatonări însoţite de unele promisiuni privind satisfacerea revendicărilor noastre teritoriale atât din partea Antantei cât şi a Puterilor Centrale. În condiţiile acestor febrile confruntări internaţionale legate mai ales de poziţia României într-o viitoare conflagraţie europeană, mişcarea naţională din Transilvania nu putea să rămână deloc indiferentă ţinând seama de faptul că pentru ea "soarele răsare de la Bucureşti", că speranţa eliberării naţionale se punea într-o acţiune militară anti-austro-ungară a României.
Izbucnirea primului război mondial, angajarea a milioane de oameni în vâltoarea celei mai mari conflagraţii militare ridică în mod obiectiv în faţa poporului român probleme de însemnătate crucială pentru destinele sale. Însă marea problemă şi în aceelași timp marea dilemă care s-a creat era aceea a opţiunii noastre pentru alianţa cu una sau alta dintre grupările militare beligerante: Antanta sau Puterile Centrale, pentru a putea să se realizeze obiectivul politic naţional-desăvârşirea unităţii de stat a României. Pe de o parte,de jure,România făcea parte din Tripla Alianţă,dar o alăturare la această tabăra beligerantă, deşi contura perpectiva unirii Basarabiei cu Ţară, ar fi împiedicat eliberarea naţională a românilor din Transilvania şi Bucovina. Pe de altă parte, voinţa populară de a ne alia cu Antanta care promitea satisfacerea integrală a revendicărilor naţionale nu era dorită de intreg spectru politic, la care se adăugau grupările filo-germane a căror influenţă nu era deloc de subestimat. În această situaţie, România,adopta în urmă hotărârii Consiliului de Coroană din 21 iulie/3 august 1914, o politică de neutralitate în raport cu războiul dintre marile puteri care tocmai începuse,această fiind o formulă politică tranzitorie inevitabilă.
La scurt timp însă după izbucnirea războiului, principalele forţe politice şi patriotice naţionale gupate în jurul "Ligii culturale" aveau să pronunţe cu fermitate pentru intrarea României în război alături de Antanta, alcătuită din Franţa, Anglia şi Rusia, mai ales după ce aceste puteri au hotărât să satisfacă pe deplin revendicările româneşti privind unirea cu Ţara a Transilvaniei şi Bucovinei.
În toată perioada neutralităţii, statele beligerante au exercitat puternice presiuni diplomatice şi acte de diversionism, spionaj pentru a influenţa atragerea României în război. Neutralitatea hotărâtă ca soluţie temporară, "încurcase planurile taberelor beligerante " şi a venit " că o lovitură de trăznet pentru aceastea". Ca urmare a situaţiei militare defavorabile de pe fronturile de luptă ale puterilor beligerante, privirile fiecărei tabere ( Antanta şi Tripla Alianţă ) erau tot mai mult aţintite asupra României şi se acceptau chiar unele compromisuri, se făceau anumite concesii privind revendicările sale teritoriale legitime.
În cei doi ani de expectativă, România niciodată n-a încetat să accentueze natura binevoitoare a neutralităţii sale faţă de Antanta. Chiar de la începutul ostilităţilor, sublinia I.I.C.Brătianu: "România deşi legată de Puterile Centrale printr-o alianţa defensivă, a refuzat să urmeze pe agresori în acţiunea lor care era contrară dorinţelor şi opusă intereselor sale."

 Tratativele diplomatice ale guvernului Brătianu, în pofida existenţei unui puternic curent germanofil, desfăşurate în secret, în vederea intrării României în război alături de Antanta, au fost complexe, de lungă durată şi dificile. Referindu-se la momentul intrării României în război, precum şi la semnificaţia sa istorică, politico-militară pentru deznodământul confruntării dintre cele două tabere beligerante, primul ministru I.I.C.Brătianu declara : "Noi nu am intrat că nişte solicitatori şi nepoftiţi (...)am intrat ca nişte aliaţi doriţi şi ceruţi."
Aşadar, la capătul unor negocieri dificile şi complicate, care au durat doi ani, diplomaţia românească, care a acţionat continuu sub conducerea şi orientarea nemijlocită a reputatului şi experimentatului om politic I.I.C.Brătianu, obţinea recunoaşterea revendicărilor naţionale teritoriale legitime, precum şi dreptul la susţinerea şi apărarea acestora de pe poziţii egale în cadrul viitoarei Conferințe internaţionale de pace. Puterile Antantei au recunoscut la rândul lor justeţea cererilor româneşti şi "printr-un  Tratat de alianţă şi o Convenţie militară(semnată la 17 august 1916) s-au angajat să le realizeze".
 
În conformitate cu prevederile Convenţiei militare, România declara război Austro-Ungariei la 14/27 august 1916. Autorităţile militare române au mobilizat în vederea ducerii războiului de eliberare şi unitate naţională un efectiv total de 813.758 rezervişti şi trupa şi 19843 ofiţeri şi elevi. Pe lângă acestea mai existau încă 420.870 oameni disponibili a fi mobilizaţi, proveniţi din diferite categorii sociale. În structura armatei române mobilizate intrau 366 batalioane cu 413 mitraliere de câmp şi 161 mitraliere de poziţie (franceze), 104 escadroane cu 40 mitraliere şi 379 baterii. Armata de operaţii forma 3/4 din efectivul mobilizat. Cel mai mare efectiv în deţinea infanteria şi cel mai redus aviaţia.
Dar după succesele din primele săptămâni, au urmat dezastrele pe plan militar datorate neonorării în totalitate şi oportun a angajamentelor luate de aliaţi, a unei dotări insuficiente a armatei române,  în special cu armament automat, care au constituit un adevărat şoc pentru clasa politică românească şi pentru o mare parte a populaţiei. Oltenia, Muntenia, Dobrogea, şi capitala României au fost ocupate de trupele agresoare, conducerea politico-militară a ţării, armata şi o parte a populaţiei s-au retras în Moldova. La sfârşitul lunii decembrie (1916) ambele tabere îşi epuizaseră mijloacele de acţiune; frontul a fost stabilizat pe văile Suşiţei, Putnei şi Siretului. Prima campanie pe frontul românesc se încheiase.
Cu toate privaţiunile care s-au abătut asupra a ceea ce mai rămăsese din România în lungă iarnă din noiembrie 1916- martie 1917(condiţiile meteo foarte grele, epidemia de tifos exantematic, lipsurile materiale de tot felul ) are loc reorganizarea armatei române în vederea eliberării teritoriului naţional vremelnic ocupat de agresori. Cerul s-a luminat din nou. Au fost obţinute cu mari sacrificii umane şi materiale izbânzile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din vara anului 1917, care au dus la revigorarea stării de spirit a populaţiei şi, în special a braţului înarmat al ţării- armata.
Contextul politic extern nu a permis însă României exploatarea succesului realizat în campania anului 1917. Retragerea Rusiei din război în noiembrie 1917 a determinat România să pornească şi ea pe calea armistiţiului şi a păcii separate cu Puterile Centrale.
Dar printr-un miracol al istoriei, anul 1918 - care începuse pentru români sub cele mai negre auspicii -avea să devină anul unor măreţe împliniri, prin realizarea unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu ţară mamă.
Mentalul colectiv al românilor a fost influenţat de trei factori esenţiali : unirea, războiul, şi reformele, care au impus o tărie intensă, o largă participare a populaţiei. În privinţa Unirii este de menţionat că evenimentele din spaţiul românesc s-au desfăşurat în strânsă conexiune cu cele înregistrate la nivelul întregului continent european. Primul semnal a fost dat de popoarele din Rusia, care în 1917-1918 s-au ridicat la luptă în numele dreptului la autodeterminare. Românii din Basarabia răpită de imperiul ţarist de la Moldova în 1812, s-au integrat şi ei în acest torent care nu mai putea fi stăvilit. La 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău a decis independenţa Republicii Moldova (Basarabia) faţă de Rusia. La 27 martie 1918, acelaşi Sfat al Ţării a hotărât unirea Basarabiei cu "mama sa România". La 9 aprilie 1918, prin decret regal a fost ratificată Unirea Basarabiei cu România.

La sfârşitul războiului monarhia habsburgică se clatină din temelii. Lupta popoarelor din imperiu a luat avânt şi a fost încununată de succes. În toamna anului 1918, monarhia dualistă austro-ungară s-a prăbuşit. În acest context, românii din Bucovina şi Transilvania au fost " o voce" distinctă. Venise pentru ei "ora astrală" a unirii cu ţară mamă. La Cernăuţi s-a constituit mai întâi o Adunare Constituantă, apoi au avut loc alegeri pentru Congresul general al Bucovinei, organism democratic, larg reprezentativ. În ziua de 28 noiembrie 1918, Congresul general de la Cernăuţi a votat în unanimitate unirea Bucovinei cu România.
În ziua de 18 octombrie 1918, Alexandru Vaida-Voievod, unul din principalii conducători ai Partidului Naţional Român din Transilvania, a prezentat parlamentul maghiar din Budapesta Declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania. Prin acest document programatic se aduce la cunoştiinţă lumii hotărârea Consiliului Executiv al Partidului Naţional Român din Ardeal şi Ungaria, ca organ politic al naţiunii române "de a îndeplini dorinţele de veacuri ale poporului român la deplină libertate naţională".
La 30 octombrie 1918, România reintră în război de partea Antantei, declarând mobilizarea armatei, primul ministru, generalul Constantin Coandă remiţând un ultimatum, feldmareşalului Mackensen, comandantul trupelor de ocupaţie, prin care îl soma ca trupele germane, într-un răgaz de 24 de ore, să părăsească teritoriul român.
În toate judeţele şi localităţile Transilvaniei s-au organizat consilii naţionale române după modelul Consiliului Naţional Român Central. Formarea consiliilor naţionale locale, cunoscute şi sub denumirea de sfaturi sau senate judeţene, s-a realizat în etape sub imperiul manifestărilor de eliberare naţională de pe întreg întinsul Transilvaniei, a influenţei pe care au exercitat-o asupra populaţiei Partidul Naţional Român cât şi Partidul Social Democrat.

La 6 noiembrie 1918, a fost dat publicităţii de către Consiliul Naţional Român Central manifestul intitulat "Către naţiunea română", prin care se sublinia cu o argumentare impresionantă etnico-istorică, demografică şi politico-diplomatică dreptul românilor transilvăneni la autodeterminarea politică, precum şi necesitatea impetuoasă a constituirii gărzilor naţionale, organizaţii populare de apărare a intereselor naţionale ale românilor şi ale naţionalităţilor conlocuitoare. Printr-un document intitulat "Manifest " la 10 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Central Român declara separate de Austro-Ungaria părţile româneşti ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului,Bihorului.În acest document se sublinia expres că "aceste teriorii formează acum cu România un stat unic, liber , independent. Noi declarăm irevocabila voinţă locuitorilor acestor regiuni de a deveni şi de a rămâne cetăţeni ai României Mari şi rugăm... să se ia act de această declaraţie".
La 20 noiembrie 1918 a fost dat publicităţii textul convocării Adunării de la Albă Iulia în care se sublinia hotărârea naţiunii române din Transilvania şi Ungaria de a-şi spune cuvântul asupra soartei sale.
 
           În dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918, în sala Cazinoului militar din Albă Iulia s-au adunat cei 1228 delegaţi aleşi că să voteze în numele lor Unirea Transilvaniei cu România. George Pop de Băseşti, unul dintre militanţii Unirii, a anunţat unirea Transilvaniei şi Banatului cu România pentru vecie, - voinţă a întregului popor. Naţionalităţile conlocuitoare din Transilvania şi-au exprimat adeziunea deplină la marele act istoric al Unirii acestei provincii cu România. În ziua de 2 decembrie 1918, Marele Sfat Naţional a procedat la alegerea Consiliului Dirigent care avea să exercite funcţia de guvern al Transilvaniei în perioada de tranziţie până la integrarea acesteia în viaţă politică şi social-economică a României. Iuliu Maniu, patriot şi om politic cu mare experienţă, a fost ales preşedinte.
La 1/14 decembrie 1918, o delegaţie de prestigioşi luptători ardeleni pentru unire a venit la Bucureşti, unde a prezentat regelui Ferdinand I actul Unirii Transilvaniei cu România. Prin decrete regale, la 11/24 decembrie a fost ratificată unirea Transilvaniei, iar la 18/31 decembrie şi aceea a Bucovinei. Unirea cea Mare avea apoi după susţinute lupte politico-diplomatice să fie consacrată şi recunoscută pe plan internaţional prin tratatele de la Versailles din 1918-1920.
Moment fast al istoriei românilor-Unirea de la 1918 sau Marea Unire cum i se mai spune, este rezultatul unor lupte de durată pe toate fronturile: politic, economic, social, cultural, spiritual şi după expresia marelui luptător pentru unire Onisfor Ghibu "opera întregului popor, care s-a ridicat pentru a pune capăt stărilor de lucruri de până atunci şi a realiza unirea naţională".
Nu putem încheia scurtul nostru demers retrospectiv a evenimentelor care au precedat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, fără a sublinia rolul şi implicarea armatei române. Acestea constau în  principal din jertfa celor aproape un milion de fii ai neamului imbrăcați în haina ostășască căzuţi în Războiul de eliberare şi întregire naţională din 1916-1919, jertfă precedată de stăruitoare eforturi ale oştirii pentru afirmarea crezului naţional în secolul XIX şi continuată în plan superior după desăvârşirea măreţului act al unirii prin asumarea de către aceasta a rolului de garant al consolidării statului naţional unitar şi suveran.

 
                                                Locotenent-colonel(rz)dr.Ştefan Ciobanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.