joi, 13 iulie 2017

14 IULIE - ZIUA TRANMISIONIȘTILOR MILITARI


Nevoia comunicării la distanță a existat o dată cu începuturile societății umane, însă condițiile n-au fost cele favorabile decât la începutul secolului al XIX-lea. De la telegraful lui Samuel Finley Breeze Morse din 1837 ori telefonul lui Alexandre Graham Bell din 1876 și până la societatea informațională de astăzi, drumul a fost lung și anevoios, saltul tehnologic a fost uriaş, iar efectele în plan economic și social extraordinare. Toate aceste realizări tehnice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au pătruns în armatele timpului, inclusiv în armata statului român.   Astfel, încă din anul 1855 s-a înființat o școală absolvită de primii 7 telegrafiști, iar în primăvara anului 1873 ofițeri români au fost trimiși pentru documentare în Franța, Belgia și Austria, pe probleme referitoare la instruirea militarilor, la organizarea și funcționarea primelor subunități de telegrafiști. 
Apariția transmisiunilor în Armata României s-a produs la 14 iulie 1873 prin Înaltul Decret nr. 1303, când s-a înființat "Secțiunea de telegrafiști militari" în cadrul primei companii de minări din organica batalionului de geniu care avea în compunere: 1 șef de secție, 15 manipulatori, șefi de ateliere - sergenți sau caporali și 30 lucrători telegrafiști), fapt ce demonstrează înțelegerea rolului și locului suportului tehnic al conducerii forțelor militare, desfășurate pe spații mari și în condiții dintre cele mai grele. Prin Înaltul Decret nr.1132 din 28 mai 1874 s-a hotărât înființarea a patru secții de telegrafie militară. Nucleul de personal al noilor secții l-au constituit militarii care încadrau secția înființată în 1873.

Aceste secții, la numai câțiva ani  de la constituire, au participat la Războiul de Independență din 1877-1878, asigurând nevoile de conducere a trupelor, fiind, în repetate rânduri, citate pentru destoinicia și priceperea cu care au acționat. Drumul parcurs în arma transmisiunilor a fost sinuos, deloc neted, cu spectaculoase ascensiuni, dar și cu inexplicabile căderi sau stagnări, toate direct legate de capacitatea de înțelegere, înțelepciunea și, nu în ultimul rând, de complexitatea situației, din punct de vedere politic si militar, în care s-a aflat țara. De perfecționarea pregătirii teoretice a telegrafiștilor se ocupau atât ofițerii de geniu, cât și unii lucrători specialiști ai Direcției Poștelor și Telegrafelor. Activitățile practice de specialitate se desfășurau sub conducerea directă a comandantului companiei de minări, căpitanul Grigore Giosan, un destoinic și priceput ofițer, primul ofițer telegrafist din Armata României. Concluziile rezultate din prima parte a campaniei 1877-1878 au scos în evidență necesitatea ca secțiile de telegrafie să fie conduse centralizat, pentru a putea crea un sistem închegat de legături. În consecință, în anul 1877, prin Decretul nr. 1957 din 19 octombrie, cele 4 secții de telegrafie din companiile de geniu au fost reorganizate în Compania 6 Telegrafie - prima companie de telegrafie din Armata României. În același an, la 5 decembrie, Compania 6 Telegrafie a trecut în subordinea directă a Marelui Cartier General Român, participând în continuare la luptele de la Vidin până la încheierea armistițiului cerut de guvernul turc.  După data de 17 februarie 1878, compania a trecut să strângă liniile telegrafice construite, pe măsură ce acestea nu mai erau necesare, terminând acest lucru pe data de 16 martie, când, cu majoritatea forțelor, s-a mutat de la Vidin la Calafat, iar ulterior s-a deplasat la Târgoviște unde, la 1 octombrie 1878, s-a desființat, iar secțiile și materialele au fost repartizate celor 4 companii de "săpători-minari telegrafiști" din batalionul de geniu.   Războiul de Independență din 1877-1878, deși a constituit un examen deosebit de greu pentru tinerele și puținele subunități de transmisiuni, a dus totuși la cristalizarea unor principii, este drept cu multe stângăcii și neclarități, asupra modului de organizare a transmisiunilor și a subunităților de telegrafie militară, asupra valorii și înzestrării subunităților destinate asigurării legăturilor Comandamentului suprem, corpurilor de armată și diviziilor.


Momentul a avut importanța lui, întrucât a marcat începutul preocupărilor pentru studierea unor principii teoretice de organizare a transmisiunilor. În aceeași perioadă de timp a apărut, pentru prima dată, necesitatea realizării unor legături și pentru alte arme, în afară de infanterie, cum a fost cazul artileriei, care a fost a doua armă ce a beneficiat de legături telegrafice, destinate conducerii focului.  Cele 4 secții de telegrafie și mai ales înzestrarea acestora erau însă cu totul insuficiente și nu puteau să  asigure legăturile necesare, fapt ce a făcut ca în primul război - mai ales pe timpul concentrării trupelor - să se apeleze într-o măsură apreciabilă la posibilitățile forțelor și mijloacelor telegrafice civile. De altfel, acesta constituie și începutul colaborării mai strânse între organele de telecomunicații militare și cele civile, colaborare care, de-a lungul vremii, s-a amplificat și, atunci când ambele părți au pus pe primul plan problemele apărării naționale, rezultatele au fost remarcabile.
Perioada de după Războiul de Independență și până la primul război mondial este marcată de multe căutări, teoretice și practice, pentru aprofundarea și statuarea principiilor și procedeelor de organizare și de asigurare a legăturii în campanie și pe timpșul manevrelor, de organizare, înzestrare și întrebuințare în luptă a subunităților de transmisiuni militare. Este perioada în care se trecea de la mica specialitate militară de transmisiuni - telegrafiști - la conturarea transmisiunilor ca specialitate distinctă, în cadrul căreia, alături de telegrafiști, se creează subunități de telefoniști, de telegrafie fără fir (T.F.F.), de curieri, etc. Apar acum primele regulamente și primele manuale de specialitate. Mai mult decât atât, specialitățile subunităților de transmisiuni se diversifică în raport de trupele cărora le asigurau legăturile (infanterie, artilerie, cavalerie), iar pregătirea cadrelor și militarilor devine tot mai complexă. Se conturează unele concepții interesante în ceea ce privește organizarea legăturii între conducerea armatei și comandamentele corpurilor de armată din subordine, care preconizau folosirea a două procedee: a liniilor transversale și a liniilor paralele. În preajma primului război mondial, îndeosebi ca urmare a aplicațiilor și manevrelor executate, au apărut și s-au concretizat principii mai clare de organizare a transmisiunilor - dintre care unele sunt valabile și azi - care urmăreau statuarea unor metode de asigurare a unor legături stabile; astfel: - se prevedea obligativitatea dublării legăturii prin mijloace tehnice de transmisiuni cu legătura prin mijloace mobile (automobile, motociclete);  - deplasarea punctelor de comandă să fie precedată de instalarea, în noile raioane, a mijloacelor de transmisiuni.  Se menținea, însă, principiul de realizare a legăturii între comandamentele inferioare și cele superioare, cu mijloacele subordonaților.  Cu toate stângăciile și existenta unor prevederi care astăzi par desuete, acest moment trebuie marcat ca fiind de mare importanță pentru armă. Este momentul în care, la nivel teoretic, arma transmisiuni începe să fie privită ca un organism complex, cu reguli exacte si cu un cadru organizatoric-funcțional bine conturat în cadrul armatei. 


În această perioadă, trupele de transmisiuni erau formate din 5 companii de telegrafie si un batalion de specialități (la dispoziția Ministerului de Război) cu o înzestrare destul de slabă față de necesitățile impuse de război. Mijlocul cel mai frecvent folosit la toate eșaloanele a fost telefonul, larg răspândit în înzestrarea unităților și marilor unități din Armata României și deosebit de apreciat de comandanți datorită posibilității de transmitere facilă a comunicărilor, precum și faptului că, la nivelul comandanților de diferite trepte, se puteau purta convorbiri directe.  Înzestrarea insuficientă cu aparatură de "telegrafie fără fir" a determinat o folosire mai limitată a acesteia, în special în campania anului 1916.  Mijloacele de semnalizare și agenții de transmisiuni au fost întrebuințate pe scară largă, cu precădere în cadrul eșaloanelor tactice, mai ales de la regiment în jos. Este de remarcat și faptul că, datorită instalării punctelor de comandă - mai cu seamă de la regiment în sus - în localități, pentru realizarea legăturilor telefonice și telegrafice prin fir se foloseau și linii din rețeaua civilă, îndeosebi pentru legăturile cu spatele frontului. Experiența anilor de război, greutățile de care comandanții s-au izbit în conducerea trupelor au fost tot atâtea motive pentru ca optica față de transmisiuni să se schimbe, iar reticența inițială - care mai exista - să dispară. De altfel, chiar în anul 1919 - la 30 octombrie - batalionul de specialități a fost transformat în regiment de specialități, denumit ulterior Regimentul 1 Transmisiuni, care reprezenta la acea dată primul regiment de transmisiuni din Armata României. Între cele două războaie, în paralel cu dezvoltarea trupelor de transmisiuni, s-a trecut și la înzestrarea acestora cu tehnică specifică, provenită în special din import.  În același timp, s-a creat un puternic curent de opinie în legătură cu rolul și importanța armei transmisiunilor pentru asigurarea conducerii trupelor, elaborându-se diferite regulamente, instrucțiuni și manuale, care statuau, cu mai multă claritate, principii și procedee de realizare a sistemelor de transmisiuni, de instruire a specialiștilor în diferite domenii. Apar și se cristalizează unele principii noi:
- realizarea transmisiunilor pe axe (în ofensivă) sau în rețele (în apărare);
- realizarea legăturii de la eșalonul superior - și cu mijloacele acestuia - către eșaloanele inferioare;
- concentrarea mijloacelor de transmisiuni, pe timpul ofensivei, pe direcţia loviturii principale;
- obligativitatea unei rezerve de forţe și mijloace de transmisiuni. 
În anul 1932, prin reorganizarea armei, se mai înființează încă două regimente de transmisiuni și un batalion de transmisiuni de munte. Apare acum nevoia coordonării unitare a acestor unități, din punct de vedere al specialității, de către un organ de specialitate competent, investit cu deplină autoritate. Drept urmare, la 1 aprilie 1932, în baza Înaltului Decret nr. 497 este înființată Brigada de transmisiuni. La comanda acesteia a fost numit colonelul Cătoiu Stefan.  Structura sistemului de transmisiuni a evoluat și se bazează acum pe centre de transmisiuni, centre înaintate de transmisiuni și centre de informații, axe transversale și rețele de transmisiuni. Toate acestea arată progresele însemnate pe care le-au făcut, treptat, trupele de transmisiuni sub toate aspectele: organizatoric, al înzestrării și al folosirii în luptă. Se profilează de acum, cu pregnanță, existența unei arme cu totul specifice, cu un pronunțat caracter de diferențiere față de celelalte arme.  Separarea definitivă a transmisiunilor de arma geniului, prin înființarea Comandamentului transmisiunilor, a școlilor de ofițeri și subofițeri și a Centrului de instrucție al transmisiunilor, s-a produs la 1 iulie 1942, prin Decretul nr. 3818. Așa cum am mai arătat, momentele grele - care reclamă o conducere fermă și permanentă - au fost, întotdeauna, favorabile dezvoltării armei.  În cel de-al doilea război mondial atât în compania din est, cât si în cea din vest, transmisiunile și-au făcut datoria pe deplin.  În cei 139 de ani de existență, Transmisiunile au dat multe cadre de valoare, care și-au fă cut datoria comunicând pe calea undelor în interesul general al țării și al poporului său. Sunt foarte multe exemple de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și militari în termen care nu au precupețit nici viața pentru a-și îndeplini misiunile, uneori în condiții deosebit de grele, asigurând, în acest fel, suportul tehnic necesar transmiterii informațiilor corect și oportun către eșaloanele superioare precum și pentru și pentru oportunitatea comunicării către unități a hotărârilor sau ordinelor. 

Militarii acestei arme, numită și sistemul nervos al armatei, sunt întâlniți în toate categoriile de forțe, unde prin muncă lor, nu întotdeauna foarte vizibilă, asigură suportul de comunicații și informatic necesar exercitării actului de comandă. Transmisioniștii își fac simțită prezența peste tot. De cele mai multe ori acționează din umbră, sunt nevăzuți. Ei sunt mulțumiți dacă nu se vorbește despre ei. Acest lucru înseamnă că toate legăturile funcționează normal și pot fi liniștiți. Celelalte arme și specialități îi cunosc foarte bine. De-a lungul existenței lor, transmisiunile, ca armă, au cunoscut un proces continuu de modernizare în raport cu dezvoltarea structurilor armatei, cu perfecționarea tehnicii de specialitate și cu cerințele tot mai complexe ale exercitării actului de comandă în cadrul ducerii acțiunilor de luptă. Munca transmisioniștilor s-a materializat în asigurarea legăturilor de conducere, cooperare, informare, înștiințare și alarmare pentru toate activitățile de pregătire pentru luptă și operative din armată. Pentru toți transmisioniștii militari legăturile prin fir, radio, de transmiteri de date, mobile, poștale și de semnalizare nu mai au secrete, asigurarea legăturilor de comunicații la nivelul Armatei României fiind o activitate fără cusur.  La 144 de ani de la nașterea armei transmisiuni, dezvoltarea și perfecționarea sistemelor informatice s-a făcut simțită și în armată, ea transformându-se în arma comunicații și informatică.

Necesitatea asigurării transmiterii unui volum din ce în ce mai mare de informații în timp scurt a avut drept consecință evoluția permanentă a mijloacelor tehnice de asigurare a legăturii, pornind de la telegraful militar, în anul 1873, trecând prin telegrafia fără fir (1909), liniile permanent aeriene (1942), ajungând în prezent, la Sistemul de Transmisiuni al Armatei României (S.T.A.R.) sistem care satisface la pace nevoile de comunicații de voce și date pentru unitățile Ministerului Apărării Naționale. Înzestrarea cu mijloace moderne de comunicații nu se rezumă doar la acest sistem ci are în vedere asigurarea compatibilității mijloacelor de comunicații cu cele ale partenerilor noștri din N.A.T.O. ceea ce are drept consecință asigurarea interoperabilității și compatibilității sistemelor tehnice pentru asigurarea unui suport tehnic eficient necesar realizării conducerii și cooperării între parteneri.

La împlinirea a 144 de la nașterea trupelor de transmisiuni, urăm tuturor camarazilor transmisioniști militari un sincer LA MULŢI ANI! și "Să ne auzim cu 5!"PREȘEDINTELE
SUBFILIALEI „VLAD ȚEPEȘ”- PITEȘTI
                  Col.(rz,) com.infm.

Alexandru MONEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.