marți, 25 iulie 2017

ZIUA RADIOLOCAȚIEI


Supravegherea spaţiului aerian, de la pândă la radar ! Aplicaţie complexă a ingineriei tehnice, îndeosebi a electronicii, radiolocatorul sau radarul a apărut ca un răspuns la dezvoltarea aviaţiei militare.  Radarul a fost creat iniţial din necesitatea descoperirii în timp util a mijloacelor aeriene ale adversarului. Folosit încă din primul deceniu al existenţei sale (1930-1940) în domeniul supravegherii aeriene, radarul a fost înglobat în sisteme de astfel de mijloace tehnice care erau distribuite relativ uniform în zonele de interes, în concordanţă cu nevoile apărării împotriva mijloacelor de atac aerian (Anglia, Germania...).

Radiolocatorul este o instalaţie complexă realizată pentru detectarea şi localizarea diferitelor obiecte în spaţiu, de regulă în afara câmpului vizibilităţii directe, şi care utilizează în acest scop ecoul radio. 


La baza construcţiei şi funcţionării radiolocatoarelor stau cercetări teoretice şi a experimentarea  unor fenomene fizice care au condus la enunţarea aşa-numitelor principii  ale radiolocaţiei: 

-propagarea rectilinie şi cu viteză constantă (aproximativ 300 000 km/s) într-un mediu omogen a oscilaţiilor electromagnetice în gama undelor ultrascurte;

-reflexia undelor electromagnetice la suprafaţa de separare dintre două medii cu constante dielectrice diferite;

-interferenţa undelor electromagnetice, ceea ce permite concentrarea energiei radiate într-un fascicul îngust;

-recepţionarea la staţia de radiolocaţie a unui semnal reflectat atestă întâlnirea unui obiect care are capacitatea de a reflecta undele electromagnetice (de exemplu un avion);

-dacă se măsoară timpul scurs din momentul emiterii unui semnal până la recepţia celui reflectat, se poate determina distanţa dintre radiolocator şi obiectul detectat;

-dacă semnalul este emis într-o singură direcţie, într-un fascicul îngust, atunci se poate determina şi azimutul (direcţia) obiectului detectat;

-dacă fasciculul este suficient de îngust şi în plan vertical, atunci se poate determina şi înălţimea obiectului detectat. 

În scurta sa istorie radiolocatorul s-a dezvoltat rapid, dovedindu-şi utilitatea în multe domenii:

-supravegherea spaţiului aerian, terestru, maritim şi cosmic;

-dirijarea aviaţiei şi rachetelor cosmice;

-ochirea precisă în afara vizibilităţii directe şi dirijarea proiectilelor (rachetelor) spre ţinte etc.

Trebuie să spunem de la bun început că radiolocaţia, ca armă din cadrul Sistemului Naţional de Apărare are o  „vârstă“ care, la prima vedere, pare a unui adolescent în comparaţie cu armele de îndelungată tradiţie ale Armatei Române. 

Situaţia internaţională existentă după cel de-al doilea război mondial, începerea războiului rece şi evoluţia în ritm susţinut a mijloacelor de atac aerian au impus, ca o necesitate obiectivă, organizarea şi în ţara noastră a unui sistem nou de supraveghere a spaţiului aerian.    

Radiolocaţia a cunoscut o evoluţie spectaculoasă în domenii dintre cele mai diverse, îndeosebi cel militar. Armata română nu puteaa face excepţie, astfel că în baza Legii nr. 938 din martie 1939 a luat fiinţă Serviciul general de Pândă şi Alarmă. Pe teritoriul României au fost amplasate 6 staţii de radiolocaţie de producţie germană (3 FREYA şi 3 WURTZBURG), iar structura Serviciului, reorganizată în timp pe 28 zone de apărare antiaeriană, a funcţionat până la 9 mai 1945. A urmat o perioadă de căutare a celei mai potrivite soluţii pentru întrebuinţarea radiolocatoarelor în sistemul de apărare a ţării.

La data de 15 aprilie 1949, prin Ordinul nr. 45.453 al Marelui Stat Major, se aprobă înfiinţarea Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, subordonat direct Ministerului Apărării Naţionale¹. În cadrul  acestui comandament au fost înfiinţate unităţi şi subunităţi specializate pentru supravegherea spaţiului aerian al ţării şi de informare asupra evoluţiei tuturor aeronavelor în acest spaţiu. A devenit operativă Secţia de Pândă Aeriană care avea în compunere categoriile de pândă radio, pândă teritorială şi pândă electromagnetică (radiolocaţie). Centrul General de Pândă Aero are pentru început în subordine prima campanie de radiolocaţie, cea de la Bucureşti – Băneasa, dotată cu staţii de tipul S.C.R.-527 D (de producţie americană), AN-TPS - 53 (engleză) şi WURTZBURG (germană). Compania de radiolocaţie, înfiinţată la data de 1 august 1949 prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 46.642 din 26 iulie 1949, este comandată de cpt. Ilie Ciupagea. Aici a fost pregătit pentru prima oară în ţara noastră personal necesar cunoaşterii şi exploatării staţiilor de radiolocaţie WURTZBURG, AN-TPS-3 şi SCR-527A. Procesul de pregătire teoretică şi practică a personalului care trebuia să execute serviciul de luptă a scos în evidenţă o serie neajunsuri de ordin material şi financiar. Lipsa mijloacelor financiare, condiţiile proaste de cazare, repartizarea, fără să se ţină seama de specificul armei, unor recruţi neştiutori de carte, ori absolvenţi a patru clase, incapabili să-şi însuşească cunoştinţe de specialitate pentru a fi pregătiţi ca telefonişti, radiotelegrafişti, electromecanici, operatori şi pândari aerieni au necesitat eforturi deosebite din partea instructorilor militari.

Ulterior se înfiinţează succesiv alte companii şi batalioane care sunt înzestrate cu staţii de radiolocaţie de producţie sovietică de tipul 3P-20, GP-3A, P-8 şi P-20.  

La sfârşitul anului 1950 erau create toate condiţiile organizatorice pentru transformarea Serviciului de Pândă Aeriană într-o structură superioară, Serviciul de Observare, Informare, Legături Aero (O.I.L.A.).

Urmează o altă perioadă de timp în care au avut loc numeroase adaptări şi reorganizări, căutări şi precizări în modalitatea de a se organiza cât mai eficient procesul de cercetare şi supraveghere a spaţiului aerian al României. În această perioadă s-au pus bazele realizării unui sistem de radiolocaţie care urma să înlocuiască sistemul O.I.L.A., depăşit din punct de vedere organizatoric şi tehnic.   

Ziua care semnifică apariţia radiolocatiei ca sistem unic de supraveghere a spaţiului aerian al României este cea de 25 iulie 1955. Prin ordinul C.L.-0074 al Comandanentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului se înfiinţează Trupele radiotehnice, ca armă distinctă în armata României. Noua armă avea în  compunere 3 regimente şi 2 batalioane, organizate în 12 noduri şi 14 posturi radiotehnice. 

La o analiză în cunoştinţă de cauză, de la înfiinţare până în zilele noastre, se poate constata un salt uriaş în evoluţia radiolocaţiei ca armă prin excelenţă tehnică în cadrul sistemului naţional de apărare.

Primele radare care au funcţionat pe teritoriul ţării noastre au fost de producţie germană, FREYA şi WURZBURG, acestea fiind instalate în timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea litoralului Mării Negre. S-au importat şi staţii de radiolocaţie americane, mobile şi modulate, care puteau fi transportate în diferite locaţii. După sosirea trupelor sovietice, acestea au fost considerate pradă de război, deci demontate şi trimise în URSS. Doar câteva staţii WURZBURG, deteriorate în cursul luptelor, au fost reparate şi au rămas în dotarea armatei române. 

Violarea spaţiului aerian al României de către avioane din „blocul capitalist” din care se aruncau manifeste şi erau paraşutaţi agenţi occidentali, situaţie care a durat până spre sfârşitul anilor ’50, a determinat URSS să întărească mijloacele de cercetare a spaţiului aerian românesc. De aceea, începând cu anul 1954, sunt introduse în exploatare staţii radar de fabricaţie rusească. Astfel au apărut radarele sovietice P-3, P-8, dotarea Armatei Române de-a lungul anilor fiind, de regulă, în urmă cu două-trei generaţii faţă de ceea ce era în funcţiune la producător. 

După cel de-al doilea război mondial radiolocaţia a evoluat pas cu pas, de la posturile de pândă şi ascultare a avioanelor care survolau spaţiul aerian al ţării la un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice. Raza de descoperire a unui radar a  făcut în decurs de trei decenii saltul uriaş de la câteva zeci de kilometri la aproape o mie de  kilometri. Cu paşi mai mari sau mai mici, în funcţie de ceea ce ni se oferea pe bani grei şi trenuri încărcate cu produse agricole, radiolocaţia a evoluat către un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice, raza de descoperire a unui radar făcând saltul de la 60 km din anii 1950, la 600 km în anii 1980. Acest salt uriaş a fost posibil, într-o perioadă relativ scurtă, datorită faptului că tehnica de radiolocaţie încorporează descoperirile la zi în domeniul radioelectronicii, saltul în distanţa de descoperire fiind echivalent cu cel de la simpla triodă la coplexul procesor.

 Începând cu anul 1955, an în care s-au constituit trupele radiotehnice, România a intrat în componenţa Tratatului de la Varşovia. Ca o  consecinţă a faptului că am fost parte a acestui tratat, dotarea cu mijloace de radiolocaţie a armatei române a rămas tributară decidenţilor din alianţă până la desfiinţarea acesteia, în anul 1991.  

Până în anul 1978 a continuat dotarea cu tehnică sovietică de tipul: P-12, P-30, P-15, P-35, PRV-11 şi P-37. Odată cu impunerea necesităţii unui sistem integrat s-a introdus în exploatare pe scară largă şi aparatura de automatizare de tipul VP-01, VP-02, VP-04, VP-11. Ulterior, având în vedere necesitatea îmbunătăţirii parametrilor zonei de cercetare a spaţiului aerian, numărul subunităţilor de radiolocaţie a crescut la 56 şi cel al radarelor la 234, importându-se noi tipuri de tehnică: P-18, PRV-13, P-14, PRV-17, START-1M şi ST-68.  

Structurile de comandă şi învăţământ au evoluat concomitent cu perfecţionarea categoriilor de tehnică de radiolocaţie introduse în exploatare. Astfel, în anul 1960, Şcoala Militară de ofiţeri activi de radiolocaţie, care fusese înfiinţată în anul 1952 la Sibiu, a fost mutată la Braşov unde fiinţează şi astăzi sub o altă formă şi cu un număr mult redus de cursanţi.   

Ca urmare a restructurărilor care au avut loc în întreaga armată în vederea aderării României la NATO, în anul 1998 au fost desfiinţate Brigada 46 Radiotehnică-Ploieşti (înfiinţată în anul 1965) şi Brigada 41 Radiotehnică-Timişoara (înfiinţată în anul 1966). Locul acestor Mari Unităţi a fost luat de Centrele de Radiolocaţie (similar regimente). S-a urmărit astfel creşterea operativităţii, supleţei şi eficienţei actului de decizie, optimizarea fluxului informaţional despre situaţia aeriană şi crearea condiţiilor pentru realizarea sistemului integrat, militar şi civil, de gestionare a spaţiului aerian.

Revenind la realitatea sistemului militar de management al spaţiului nostru aerian, acesta este format din unităţile de radiolocaţie subordonate marilor unităţi de aviaţie şi apărare antiaeriană. Radarele din înzestrarea unităţilor şi subunităţilor de radiolocaţie, care execută cercetarea spaţiului aerian zi şi noapte, sunt dispuse în teren la distanţe variabile de frontiera de stat, pentru a realiza o zonă continuă de cercetare. Problema sensibilă este aceea a parametrilor zonei de cercetare prin radiolocaţie, îndeosebi a limitei inferioare. 

La acestea se adaugă şi o  serie întreagă de probleme tehnice şi de încadrare:

-radarele  sunt în proporţie de peste 90 la sută de producţie sovietică, generaţia anilor 70-80;   

-lipsa pieselor de schimb, îndeosebi a tuburilor electronice speciale (insuficienţa fondurilor face imposibil importul acestora);

-eficienţa relativ scăzută a sistemelor de protecţie la bruiaj activ, de imitaţie sau ochit de radiolocaţie; 

-imposibilitatea asigurării celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică din lipsă de baterii de acumulatori pentru grupurile electrogene; 

-insuficienţa materialelor de întreţinere şi lichidelor speciale, ceea ce afectează calitatea lucrărilor periodice de întreţinere tehnică  şi fiabilitatea în funcţionare; 

-lipsa de personal specializat, accentuată odată cu aplicarea fără o analiză punctuală a reducerilor forţate de efective.

Ce ar fi de făcut pentru scoaterea radiolocaţiei, armă prin excelenţă tehnică, din această postură de „cenuşăreasă“ a apărării antiaeriene?

Îndrăznim câteva sugestii:  

-importul strictului necesar de tuburi electronice speciale necesare pentru aducerea în parametri a sistemelor de protecţie şi emisie a radarelor existente (un asemenea radar a descoperit „invizibilul“ F-117 în Iugoslavia);

-achiziţionarea sau adaptarea aparaturii de recunoaştere amic-inamic existente pentru radarele de cercetare îndepărtată;  

-prelungirea sursei de funcţionare a radarelor de gamă metrică, stabile în funcţionare şi destul de mobile, care asigură în caz de necesitate coeficientul de suprapunere necesar pentru descoperirea la înălţimi mici; 

-creşterea capacităţii de centralizare şi prelucrare a datelor de supraveghere radar de la sursele primare într-un sistem unic, cu structuri distincte;

-păstrarea în sistemul militar a specialiştilor în exploatarea şi depanarea radarelor, pentru a căror formare sunt necesari 5-10 ani da pregătire şi activitate în domeniu.   

Introducerea în dotarea subunităţilor de radiolocaţie a sistemelor radar moderne 3D cu rază lungă de acţiune (FPS-117) cu rază mică de acţiune (Gap Filler) şi operaţionalizarea ASOC (Centrul de operaţii pentru suveranitate aeriană) au creat bazele modernizării, ale trecerii de la radiolocaţia analogica la cea digitală cu o bună protecţie la toate categoriile de bruiaj, precum şi la posibilitatea lucrului compatibil cu sistemele aviaţiei militare şi civile. 

Ultima achiziţie intrată în înzestrarea trupelor de radiolocaţie este radarul tridimensional FPS-117, de producţie americană. Este un radar care utilizează tehnologii noi şi încorporează sistemul C3I, comanda regimurilor de lucru şi controlul funcţionării aparaturii efectuându-se prin calculator, iar transmiterea informaţiei despre situaţia aeriană se realizează automat către ASOC, de unde se pot comanda regimurile de lucru ale radarului. Ar exista totuşi un amendament: a fost verificat şi i-au fost determinate posibilităţile doar în timp de pace. 

Analizând cu obiectivitate calităţile tehnice ale acestui radar : fiabilitate ridicată, monitorizarea şi izolarea defecţiunilor cu ajutorul calculatorului, condiţii optime de exploatare şi întreţinere, nu trebuie să absolutizăm şi este necesar să arătăm că, în condiţiile de relief ale ţării noastre, radarul FPS-117 nu poate să asigure suficienţa supravegherii spaţiului aerian, iar mobilitatea, în cazul unui eventual conflict, este aproape inexistentă. Tocmai de aceea pentru realizarea unui management eficient, în special în situaţii de criză, este obligatorie completarea supravegherii spaţiului aerian cu radare moderne de observare la joasă înălţime şi cu o mobilitate ridicată. Acest lucru nu este posibil însă în viitorul apropiat.

Se dispune de un Program ASOC (Air Sovereignty Operation Center), rezultat direct al Iniţiativei Spaţiului Aerian Regional (RAI), lansat în anul 1994, la Praga. ASOC-ul este un Centru de Operaţii pentru Suveranitatea Aeriană, centru al apărării pe timp de pace, având capacitatea de a exercita controlul suveranităţii spaţiului aerian naţional prin crearea unei imagini aeriene la nivelul întregii ţări, în timp real. 

Programul ASOC trebuie să constituie prima etapă a misiunii de asigurare a suveranităţii aeriene pe timp de pace, acesta afişând situaţia recunoscută prin integrarea tuturor sistemelor de management al spaţiului aerian (inclusiv Centrul de Control al Traficului Aerian Civil) şi prin cooperarea regională cu sistemele similare care funcţionează în ţările vecine (inclusiv Puncte de Comandă NATO). 

Activitatea conjugată a acestor sisteme trebuie să ducă la:

-actualizarea permanentă a imaginii aeriene integrate;

-însoţirea în coordonate transmise sub o formă consacrată, comună tuturor sistemelor, a aeronavelor care survolează teritoriul naţional;

-identificarea aeronavelor care se realizează, în special, printr-o aparatură standardizată aflată la bordul aeronavelor „amice”;

-intervenţia oportună în cazuri deosebite de abateri de la traiectul programat şi în situaţii de urgenţă;

-distribuţia imaginii aeriene la diferiţi utilizatori. 

La baza realizării şi afişării imaginii aeriene integrate în timp real stă procesarea datelor radar digitale care sunt primite de la radarele de supraveghere a spaţiului aerian, militare sau civile.

Se dispune de radare militare aparţinând mai multor generaţii, achiziţionate în perioada 1970-1995, radare care sunt privite foarte diferit din punct de vedere al eficienţei lor în situaţii de criză sau conflict şi consider că, în cadrul conceptului de management al spaţiului aerian, trebuie regândită contribuţia acestora la realizarea imaginii aeriene. 

Aderarea României la NATO a impus ca procesul de înzestrare cu mijloace radar moderne şi informatizarea conducerii activităţilor specifice să determine adoptarea unor noi structuri coerente şi ierarhizate astfel încât să pună în valoare performanţele tehnicii în cadrul unui sistem de supraveghere a spaţiului aerian integrabil în NATINEADS.  

Experienţa conflictelor recente a demonstrat că în domeniul militar radarele au devenit indispensabile în cadrul apărării antiaeriene  a teritoriului naţional, acestea asigurând descoperirea şi urmărirea avioanelor agresoare, dirijarea aviaţiei de vânătoare şi bombardament, dirijarea rachetelor antiaeriene şi conducerea focului artileriei.

Sunt de apreciat preocupările pentru modernizarea şi achiziţionarea de avioane şi mijloace de foc antiaeriene, care necesită un efort financiar deosebit (şi poate imposibil de făcut) în viitorul apropiat, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că, pentru a fi combătute, mijloacele de atac ale unui eventual agresor trebuie descoperite, urmărite şi transmise la înştiinţare prin RADIOLOCAŢIE.  

Conceptul strategic al capacităţii defensive credibile din Strategia militară a României tratează avertizarea timpurie ca o fază importantă a ripostei graduale şi flexibile în cadrul răspunsului eficient şi adecvat la riscurile generate de mediul de securitate. Pentru ca în cazul unei situaţii de criză sau eventual conflict, eficienţa să fie cea scontată, sunt absolut necesare regândirea şi perfecţionarea, în scurt timp, ale activităţii complexe de management al spaţiului aerian, cu o finanţare direcţionată pe proiecte concrete.

Până la atingerea posibilităţilor financiare care să permită achiziţionarea a noi generaţii de radiolocatoare multifuncţionale cu funcţii de descoperire şi clasificare a ţintelor pentru analiza pericolului de încălcare a suveranităţii spaţiului aerian, precum şi cu funcţiile de urmărire şi iluminare a ţintelor pentru managementul luptei cu folosirea armamentului antiaerian, trebuie să se concenteze atenţia asupra viitorului apropiat, pentru a se vedea de ce se dispune şi ce ar fi de făcut ? 

Analiştii militari care au făcut bilanţul celor 79 de zile şi nopţi de bombardamente asupra Iugoslaviei au tras concluzia că victoria aliaţilor a fost mai mult un eşec, raportat la aşteptările acestora. De ce? Pentru că superavioanele atacatoare au fost obligate să-şi execute misiunile la înălţimi de peste 10.000 m (precizia loviturilor scăzând proporţional) pentru a nu fi atinse de mijloacele de foc dirijate şi conduse prin radiolocaţie, ale sârbilor. De aici, pagube colaterale, bombardarea machetelor de poduri şi a tancurilor gonflabile.  

Un argument în plus la demonstraţia utilităţii unui sistem radar puternic în apărarea antiaeriană îl constituie şi următorul scenariu, posibil  în acest mileniu trei, din lucrarea „Următorul – Ultimul război mondial“ de James Adams: „În Riyadh, Arabia Saudită, conducerea forţelor de apărare naţională era în panică. Sistemul defensiv radar…se oprise. Naţiunea se temea de un atac aerian… şi cumpărase cele mai moderne echipamente pentru a încercui ţara cu radare de avertizare din timp. Dar mai cumpăraseră, fără să ştie, şi câteva mici piese hardware care la un semnal primit de la Washington, scoseseră din uz tot sistemul. Ţara rămăsese lipsită de apărare în faţa unui atac aerian“.

Ce ar fi de făcut?

Întrucât până la introducerea în dotarea armatei noastre a termolocatoarelor, radiolocatoarelor cu aparatură sintetică SAR (Synthetische Aperture Radar) sau a senzorilor tereştri nesupravegheaţi UGS (Unattended Ground Sensors) vom mai avea destul de mult de aşteptat.De aceea se impune o analiză a zonelor de supraveghere la diferite înălţimi (evaluare care în mod cert va evidenţia faptul că la înălţimi mici rămân importante zone insuficient cercetate prin radiolocaţie) şi, ca atare, luarea unor decizii importante privind:

-regândirea şi redimensionare rolului şi compunerii forţelor de supraveghere şi avertizare timpurie, punând accent pe perfecţionarea ASOC-ului, astfel încât să existe convingerea că managementul luptei (avertizarea timpurie, informaţii de cercetare, stare de alarmă, alocare de resurse, situaţia armamentului, rezultatele misiunii) nu va avea de suferit în situaţii de criză sau eventual, de conflict; 

-redefinirea rolului radiolocaţiei militare în exercitarea controlului suveranităţii spaţiului aerian naţional, având în vedere experienţa recentelor conflicte armate şi diferitelor situaţii de criză, precum şi învăţămintele şi concluziile rezultate în urma aplicaţiilor cu ţinte aeriene marcate, experienţă din care am convingerea că specialişti au desprins ideea că este necesară constituirea unei rezerve de radare din generaţia ´80, de game diferite, în stare de funcţionare, care să poată fi utilizate la ordin;  

-redimensionarea unităţilor de radiolocaţie ca entităţi cu un rol foarte important în realizarea zonei de cercetare cu parametrii ceruţi de acţiunea în situaţii de criză sau conflict; în structura acestora se pot prevede şi 3-5 companii mobile de cercetare, fiecare având în înzestrare 1-2 radare mobile de descoperire la joasă înălţime (existente în trupele de radiolocaţie) şi un complet de automatizare (de asemenea mobil). Aceste companii de cercetare prin radiolocaţie, formate şi antrenate corespunzător, s-ar deplasa la ordin în punctul dinainte stabilit (cu logistica şi infrastructura asigurate din timp) într-un timp foarte scurt şi ar asigura coborârea limitei inferioare a zonei de cercetare. Eficienţa? Să ne amintim de  „invizibilul“ doborât în timpul conflictului NATO – Iugoslavia.„O ţară care nu are o armată naţională puternică devine o  casă cu o uşă fără zăvor şi riscă ca pe culoarele Parlamentului său să se plimbe în linişte orice caporal străin.“

                                  B. P. Haşdeu

Nu poţi merge privind la stele atunci

                                                                            când ai o pietricică în pantof.“  

                                                                              (Proverb chinezesc)„Doresc dar ca uniforma armatei

  să fie pururea respectată şi iubită.“

                                                                  Alexandru Ioan Cuza„Pentru a lua o decizie politică raţională                                    trebuie să ai o imagine a viitorului.“                                                                  Euripide

ÎNTREBĂRI DE ZIUA RADIOLOCAŢIEI         Aniversarea Zilei Radiolocaţiei din acest an marchează şi împlinirea unei „vârste“ care, la prima vedere, pare a unui adolescent, în comparaţie cu armele de îndelungată tradiţie ale Armatei Române.

         La o analiză în cunoştinţă de cauză se poate constata un salt evident în evoluţia radiolocaţiei, ca armă prin excelenţă tehnică, de la înfiinţare – 25 iulie 1955 – până azi, când împlineşte 62 de ani.

         Primele radare care au funcţionat pe teritoriul ţării noastre au fost de producţie germană - „Freya“ şi „Wurzburg“ -, fiind instalate în timpul celui de-al doilea război mondial pentru apărarea litoralului Mării Negre.

         După război au apărut radarele sovietice P-3, P-8, dotarea Armatei Române de-a lungul anilor fiind, de regulă, în urmă cu două-trei generaţii faţă de ceea ce era în funcţiune la producător. Cu paşi mai mari sau mai mici, în funcţie de ceea ce ni se oferea pe bani grei şi trenuri de produse agricole, radiolocaţia a evoluat de la posturile de pândă şi ascultare a avioanelor care survolau spaţiul aerian al ţării, la un sistem de cercetare bine pus la punct, organizat pe subunităţi, unităţi şi mari unităţi radiotehnice, raza de descoperire a unui radar făcând saltul de la 60 km în anii 50 la 600 km în anii 80. Acest salt uriaş  pentru posibilităţile noastre de înzestrare a fost posibil într-o perioadă relativ scurtă, datorită faptului că tehnica de radiolocaţie încorporează realizările la zi în domeniul radioelectronicii, saltul în distanţa de descoperire fiind echivalent cu cel de la simpla triodă la procesor.

Serviciul de luptă se desfăşura zi şi noapte, aviaţia militară executa zboruri din zori până după miezul nopţii, iar radarele trebuiau să fie în parametri şi datele despre situaţia aeriană transmise permanent la înştiinţare, operatorii şi navigatorii, umăr lângă umăr, dirijau prin radio, cu ochii în ecranele luminiscente, vânătorii la ţinte şi raportau cu satisfacţie îndeplinirea misiunii. An după an, indiferent de timp şi anotimp, zi sau noapte, echipajele de radiolocatorişti s-au călit în efort, au dobândit calităţi de adevăraţi lideri, profesionişti, oameni de echipă. Cu mândrie şi în acelaşi timp nostalgie afirm răspicat că radiolocatoriştii sunt obişnuiţi cu privaţiunile acestei arme atât de tinere şi atât de … altfel pentru cei care o slujesc.

Vieţi întregi de OM, cu adolescenţa petrecută în cazarmă, tinereţea şi maturitatea dedicate slujirii ţării sub drapel, în uniformă, în dispozitive de luptă cu mutări la ordin în diferite garnizoane. Drapelul, cu sau fără stemă, cu sau fără gaură la mijloc este al ţării în care s-au născut, iar radiolocatoriştii au jurat sub faldurile lui să-l apere „ca pe lumina ochilor“, indiferent de politicieni şi politica pe care aceştia o fac. În zecile de ani petrecuţi în armată, în arma RADIOLOCAŢIE, colegii mei s-au pregătit şi au devenit ceea ce şi-au propus – militari, ofiţeri de carieră, despre care  S. Scheletti spunea ceva în care, culmea, ei şi cred: „…De energia şi valoarea corpului ofiţeresc depinde onoarea şi independenţa tării“.

Sunt din ce în ce mai rare momentele când la întâlnirile cu foştii colegi derulăm cadru cu cadru secvenţe din filmul devenirii noastre ca oameni şi profesionişti: curse contra cronometru în remedierea unor deranjamente pe timpul asigurării zborului de instrucţie al unităţii de aviaţie exact când „ vânătorii“ erau dirijaţi la interceptarea „ţintelor“, temperaturile de peste 40 de grade Celsius din cabina cu indicatori de unde transmiteam ore în şir, fără întrerupere, date despre puzderia de aeronave pe timpul antrenamentelor cu ţinte aeriene marcate, semiîntunericul cabinelor în funcţiune exact la trecerea dintre ani, când ne simţeam mândri că NOI eram cei care vegheam la graniţa cerului albastru pentru liniştea ţării…

În aceste zile cu adevărat de neconceput pentru noi, cei care am fost (şi rămânem) radiolocatorişti, vorbim cu tristeţe despre colegi relativ tineri care dispar răpuşi de cancer din cauza mediului iradiant în care au lucrat, ne gândim cu îngrijorare la ziua de mâine când în urma recalculării pensiilor (proprietatea noastră, ca şi gradul, pe care le-am dobândit cu sacrificii îndeplinind cerinţele jurământului prin care am îndeplinit necondiţionat ordinele primite) vom suferi împreună cu întreaga familie şi ne simţim umiliţi de modul în care guvernanţii autişti din fruntea ţării îi tratează pe militarii activi şi în rezervă. 

Gândindu-mă la aceşti 62 de ani de existenţă ai armei pe care am slujit-o timp de 30 de ani, mă întreb cu oarecare nelinişte ce se va întâmpla cu puţinele subunităţi de radiolocaţie care au mai rămas, cu personal insuficient, în care tehnica a rămas la nivelul anilor 70-80, funcţionând din ce în ce greu din lipsa resurselor şi unde plutesc în aer din ce în ce mai multe întrebări fără răspuns. Se vor găsi oare răspunsuri potrivite la aceste întrebări legate de … existenţa radiolocaţiei ? Văzând care este cruda realitate pe care au creat-o politicienii aflaţi de peste douăzeci de ani în fruntea bucatelor, este din ce în ce mai clar că răspunsurile vor fi dezamăgitoare.

Scoaterea din funcţiune a tehnicii cu resursa regulamentară de funcţionare epuizată, cu un anumit grad de uzură fizică şi depăşită de performanţele tehnice actuale este un proces obiectiv şi de înţeles în anumite circumstanţe. Problema care se pune este însă următoarea: ce se pune în loc? Resurse financiare pentru achiziţionarea unor radare performante nu vor fi mulţi ani de acum încolo, şi prin dezafectarea unui număr însemnat de radare din sistemul de supraveghere a spaţiului aerian rămân zone întregi neacoperite.

În acelaşi timp, de ani buni nu mai există limite în spolierea armatei de bunurile care i-au aparţinut. Radiolocaţia nu avea cum să scape. Mii de hectare de teren şi sute de clădiri şi puncte de comandă subterane cu toate amenajările aferente au trecut în proprietatea Consiilor locale, de unde „băiaţii deştepţi” cu carnet de partid (nu contează care, pentru că operaţiunea de spoliere a armatei este transpartinică) îşi rotunjesc cu acte-n regulă averile dobândite cu neruşinare de când sunt în politică, fiind aleşi de popor pentru a aduce în ţară democraţia şi pentru a face ca “tot românul să prospere”. Nenorocirea este aceşti inşi fără Dumnezeu prostesc poporul cu minciuni în care nici ei nu cred, dar pe care le asezonează cu mită electorală de doi lei, rămânând astfel la butoane mandat după mandat, perioadă de timp în care nu se mai satură de dobândit averi care să le ajungă pentru câteva generaţii. Concomitent, ca să vadă cât de deştepţi s-au făcut odată cu statutul de demnitar al statului, aleşii împreună cu găştile lor cumpără facultăţi şi doctorate din competenţa cărora au dus o ţară şi-un popor credul de râpă.  

La acest ultim punct al raţionamentului îmi amintesc celebra frază rostită de J.F.Kennedy    într-un moment de cumpănă pentru ţara tuturor  posibilităţilor: „Nu vă întrebaţi  ce poate face ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară“. La partea a doua a întrebării foştii radiolocatorişti pot răspunde că au dedicat ţării treizeci-patruzeci de ani din viaţa lor ţării sub drapelul căreia au jurat credinţă. Sunt oare îndreptăţiţi militarii care-şi trăiesc viaţa întreagă executând ordine primite în numele celor au condus destinele statului român să se întrebe la rândul lor dacă nu cumva a venit şi rândul ţării lor să facă ceva pentru ei? Bineînţeles că sunt îndreptăţiţi, dar… Unde eşti tu Ţepeş Doamne?

RADIOLOCAŢIA, ÎNCĂ O CENUŞĂREASĂ A ARMATEIExperienţa conflictelor din orice colţ al mapamondului a demonstrat că în domeniul militar radarele au devenit indispensabile în cadrul apărării antiaeriene a teritoriului naţional, acestea asigurând descoperirea şi urmărirea avioanelor agresoare, dirijarea aviaţiei de vânătoare şi bombardament, dirijarea rachetelor antiaeriene şi conducerea focului artileriei.

         Analiştii militari care au făcut bilanţul celor 79 de zile şi nopţi de bombardamente asupra Iugoslaviei au tras concluzia că victoria aliaţilor a fost mai mult un eşec, raportat la aşteptările acestora. De ce? Pentru că superavioanele atacatoare au fost obligate să-şi execute misiunile la înălţimi de peste 10.000 m (precizia loviturilor scăzând proporţional) pentru a nu fi atinse de mijloacele de foc dirijate şi conduse prin radiolocaţie, ale sârbilor. De aici, “pagube colaterale”, bombardarea machetelor de poduri şi a tancurilor gonflabile.

         Probabil că în urma acestor analize s-a ajuns la concluzii care vor schimba radical modul de folosire a aviaţiei în cazul unor posibile conflicte militare.

         Un argument în plus la demonstraţia utilităţii unui sistem radar puternic în apărarea antiaeriană îl constituie şi următorul scenariu, din lucrarea „Următorul – Ultimul război mondial“ de James Adams: „În Riyadh, Arabia Saudită, conducerea forţelor de apărare naţională era în panică. Sistemul defensiv radar…se oprise. Naţiunea se temea de un atac aerian… şi cumpărase cele mai moderne echipamente pentru a încercui ţara cu radare de avertizare din timp. Dar mai cumpăraseră, fără să ştie, şi câteva mici piese hardware care la un semnal primit de la Washington, scoseseră din uz tot sistemul. Ţara rămăsese lipsită de apărare în faţa unui atac aerian“.

         Ajungând la realitatea sistemului militar de management al spaţiului nostru aerian, acesta este format dintr-un număr redus considerabil în ultimii ani de subunităţi de radiolocaţie. Radarele din înzestrarea subunităţilor de radiolocaţie, care executau în vremurile bune cercetarea spaţiului aerian zi şi noapte, erau dispuse în teren la distanţe variabile de frontiera de stat, pentru a realiza o zonă continuă de cercetare. Prin reducerea operată parametrii zonei de cercetare prin radiolocaţie, îndeosebi a limitei inferioare a devenit o reală problemă, dacă nu cumva a şi dispărut ca parametru de analiză a vulnerabilităţii siguranţei naţionale (a apărut în schimb presa drept un pericol la siguranţa furturilor la lumina zilei din banul public).

         La acestea se adaugă şi o  serie întreagă de probleme tehnice şi de încadrare trupelor de radiolocaţie:

         -radarele (câte au mai rămas) sunt în proporţie de aproximativ 90 la sută de producţie sovietică, generaţia anilor 70-80;

         -lipsa pieselor de schimb, îndeosebi a tuburilor electronice speciale (insuficienţa fondurilor face imposibil importul acestora);

         -eficienţa scăzută a sistemelor de protecţie la bruiaj activ, de imitaţie sau ochit de radiolocaţie;

         -imposibilitatea asigurării celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică din lipsă de baterii de acumulatori pentru grupurile electrogene;

         -insuficienţa materialelor de întreţinere şi lichidelor speciale, ceea ce afectează calitatea lucrărilor periodice de întreţinere tehnică  şi fiabilitatea în funcţionare;

         -lipsa de personal specializat odată cu reducerea drastică de efective.

         Ce ar fi de făcut pentru scoaterea radiolocaţiei – armă prin excelenţă tehnică – din această postură de „Cenuşăreasă“ a apărării antiaeriene? Iată câteva sugestii:

         -importul strictului necesar de tuburi electronice speciale necesare pentru aducerea în parametri a sistemelor de protecţie şi emisie a radarelor existente (un asemenea radar a descoperit „invizibilul“ F-117 în Iugoslavia);

         -achiziţionarea sau adaptarea aparaturii de recunoaştere amic-inamic existente pentru radarele de cercetare îndepărtată;

         -prelungirea sursei de funcţionare a radarelor de gamă metrică, stabile în funcţionare şi destul de mobile, care asigură în caz de necesitate coeficientul de suprapunere necesar pentru descoperirea la înălţimi mici;

         -creşterea capacităţii de centralizare şi prelucrare a datelor de supraveghere radar de la sursele primare într-un sistem unic, cu structuri distincte;

         -păstrarea în sistemul militar a specialiştilor în exploatarea şi depanarea radarelor, pentru a căror formare sunt necesari 5-10 ani de pregătire şi activitate în domeniu.

Pentru realizarea unui management eficient, în special în situaţii de criză, este obligatorie completarea supravegherii spaţiului aerian cu radare moderne de observare la joasă înălţime şi cu o mobilitate ridicată. Acest lucru nu este posibil însă în viitorul apropiat.

         Întrucât până la introducerea în dotarea armatei noastre a termolocatoarelor, radiolocatoarelor cu aparatură sintetică SAR (Synthetische Aperture Radar) sau a senzorilor tereştri nesupravegheaţi UGS (Unattended Ground Sensors) vom mai avea destul de mult de aşteptat; în momentul de faţă se impune o analiză a zonelor de supraveghere la diferite înălţimi (evaluare care în mod cert va evidenţia faptul că la înălţimi mici rămân importante zone insuficient cercetate prin radiolocaţie) şi, ca atare, luarea unor decizii importante privind:

-regândirea şi redimensionare rolului şi compunerii forţelor de supraveghere şi avertizare timpurie, astfel încât să existe convingerea că managementul luptei (avertizarea timpurie, informaţii de cercetare, stare de alarmă, alocare de resurse, situaţia armamentului, rezultatele misiunii) nu va avea de suferit în situaţii de criză sau eventual, de conflict;

-redefinirea rolului radiolocaţiei militare în exercitarea controlului suveranităţii spaţiului aerian naţional, având în vedere experienţa unor conflicte armate şi diferitelor situaţii de criză, precum şi învăţămintele şi concluziile rezultate în urma aplicaţiilor cu ţinte aeriene marcate, experienţă din care se desprinde ideea că este necesară constituirea unei rezerve de radare din generaţia ´80, de game diferite, în stare de funcţionare, care să poată fi utilizate la ordin.

Sunt de apreciat preocupările pentru modernizarea şi achiziţionarea de avioane şi mijloace de foc antiaeriene, care necesită un efort financiar deosebit (şi poate imposibil de făcut) în viitorul apropiat, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că, pentru a fi combătute, mijloacele de atac ale unui eventual agresor trebuie descoperite, urmărite şi transmise la înştiinţare prin RADIOLOCAŢIE.Col. Ing. (rz.)

Bănică Gheorghe

        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.