luni, 4 septembrie 2017

COMUNICAT NR.21 DIN 29.08.2017


INFORMARE
privind Legea nr. 167/ 14.07.2017


       In Monitorul Oficial Nr. 559, Partea I, din ziua de 14 august 2017 a fost publicată Legea nr. 167 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346 / 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.
       Completarea și modificarea acestei legi a rezultat din necesitatea actualizării ei, în funcție de noile misiuni pe care le îndeplinește în prezent Ministerul Apărării Naționale, pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale.
      În prim plan al legii, se află :
Art. I
- Modificarea titlului legii, care va avea următorul cuprins: „L E G E privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale ” ;
Art. V
- În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează :
a) „Statul Major General” , cu denumirea „ Statul Major al Apărării ”:
b) „Direcția management resurse umane”, cu denumirea „Direcția generală management resurse umane ” ;
c) „Direcția financiar – contabilă”, cu denumirea „ Direcția generală financiar contabilă” ;
d) „Departamentul pentru politica de apărare și planificare”, cu denumirea „ Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale” ;
e) Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică cu denumirea „Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului” .
      Asigurarea cadrului legislativ privind organizarea și funcționarea structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă /retragere - pensionari militari a reclamat elaborarea unui act normativ prin care să se reglementeze activitatea specifică a acestor structuri, care își desfășoară activitatea în sfera de competență a Ministerului Apărării Naționale.

      Pentru realizarea acestui obiectv strategic, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza” a promovat, încă din anul 2006, prin M.Ap.N. la Parlament proiectul de lege „Legea privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere”, fiind discutate în comisiile de specialitate din Senat. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil, în anul 2009, de către CONSILIUL LEGISLATIV, dar nu a mai fost reluată în dezbaterea Parlamentului, cu toate demersurile făcute de asociație, la diferite nivele, de-a lungul timpului
      Soluția de rezolvare a acestui obiectiv a fost găsită cu actuala conducere a ministerului, prin introducerea în proiectul noi legi de organizare și funcționare a M.Ap.N. al propunerilor A.N.C.M.R.R. cu principalele probleme deosebite cuprinse în proiectul legii structurilor asociative, actualizate, care să reglementeze această problematică.
      Amendamentele la noua Lege, solicitate de către Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” conducerii M.Ap.N., au fost analizate și introduse în proiectul legii, de structurile de profil și aprobate de ministrul Apărării Naționale, înaintate la Parlament, aprobate în Senat și în Camera Deputaților, promulgată de președintele României , fiind prezentate în Legea nr. 167/2017 astfel :
Art.4 – In exercitarea atrbuțiunilor sale, MApN colaborează instituțional și cooperează, cu prezervarea obiectivelor și politicilor sale în domeniul apărării, cu:
- … cu operatori economici, cu asociațiile cadrelor militare în rezervă
și în retragere ,…
Art. 5 – Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții și
responsabilități :
- …….
- 3. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de competență ;
- 4. apărarea drepturilor și intereselor legitime în raporturile cu autoritățile și instituții publice, precum și cu orice persoană fizică sau juridică română ori străine, prin structuri proprii;
- ….
- 17. gestionarea sistemului pensiilor militare de stat;
- …….
- 23. creșterea calității vieții personalului, asigurarea protecției sociale și a asistenței religioase, medicale, psihologice și juridice a personalului militar și civil, ….. , în conformitate cu prevederile legale;
- 38. coordonarea problematicii cadrelor militare în rezervă și în retragere, a veteranilor de război, invalizilor…
- 39. organizarea, conducerea activităților de tradiții militare, cultură militară, de educație civică și ceremonii militare ;
Art. 6 - (1) Structurile centrale ale MApN, subordonate nemijlocit
ministrului apărării naționale sunt :
- ….

- (4) Casa de pensii sectoriale si Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
funcționează în subordinea mijlocită a ministrului apărării naționale, sunt organizate potrivit reglementărilor specifice …
Art. 9. – (1) Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului asigură și coordonează activitatea legislativă și cea specifică în relația cu Parlamentul și elaborează, promovează și împlementează politici și programe în domeniul calității vieții personalului în activitate, în rezervă și în retragere .
- ………
- (4) Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții
personalului coordonează relația ministerului cu asociațiile, fundațiile și federațiile care funcțiionează sub autoritatea MApN …
Art. 12. – Statul Major al Apărării asigură, conform legii :
- (1) , b) instruirea comandamentelor și forțelor …. managementul
formării personalului militar în rezervă în sistemul militar propriu , …
Art. 20 - Direcția medicală coordonează asistența medicală a personalului armatei și a cadrelor militare în rezervă și în retragere, asigurarea sanitar –veterinară, împlementează politica națională de sănătate la nivelul MApN, organizează învățământul medico- militar ….
Art. 41 – (1) Cadrele militare în activitate și în rezervă, cele în retragere,
personalul civil din MApN, precum și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale în folosirea complexurilor, sanatoriilor, cabanelor militare de garnizoană și unitate, cluburilor militare și altor facilități recreative și sportive.
Art. 48 – MApN stabilește, prin ordin al ministrului , propriu sistem de
distincții și însemne militare, precum și organizarea și desfășurarea de onoruri și ceremonii militare.
Art. 52 – (1) MApN dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia și administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, în funcție de regimul lor juridic, în condițiile legislației în vigoare.
(2) …….
(3) MApN poate pune la dispoziție sau după caz, poate asigura
asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel național *, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului :
- a) fonduri repartizate de la bugetul de stat ** pentru plata
cheltuielilor curente și de capital, necesare desfășurării activităților acestora, a celor determinate de relațiile cu organizațiile naționale și internaționale de profil, precum și pentru plata cotizațiilor internaționale anuale în valută către organismele internaționale la care asociațiile și fundațiile în cauză sunt afiliate;
- b) spații necesare pentru consfătuiri și activitatăți de promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României, cu titlu gratuit;
- c) suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor
proprietate publică puse la dispoziție în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din O.G. nr.26/2000 *** cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/ 2005***, cu modificările și completările ulterioare;
- d) mijloace de transport auto în țară.
     NOTĂ* Prin asociații și fundații de utilitate publică cu reprezentare la nivel național se înțeleg acele asociații și fundații de utilitate publică, înființate potrivit legii, care dețin filiale în cel puțin jumătate plus unu din județele țării.
** Baza: Art. 46 al. (1), lit. f) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, care precizează :
Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din :
- f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
*** Art. 41 alin. (1), lit. a) din OG. Nr. 26 / 2000 … precizează : „ Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:
- a) dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică ;
- ……….
Această reușită a A.N.C.M.R.R. „ Alexandru Ioan Cuza ” , a necesitat eforturi deosebite depuse de către Asociație pentru „ a fi de folos cadrelor militare în rezervă și retragere.”

BIROUL PEMANENT CENTRAL
Data: 22 august 2017

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.