luni, 4 septembrie 2017

LEGEA Nr. 167/2017


LEGE 167/2017
Vigoare
Emitent: Parlament
Domenii: Ministere, Aparare Nationala
M.O. 559/2017
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii

M.Of.Nr.559 din 14 iulie 2017                                     

   NOTA ETO: Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

LEGE Nr. 167
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2006

 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
   Art. I. - Legea
nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:LEGE
privind organizarea si functionarea

Ministerului Apararii Nationale


   2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 3.
- (1) Ministerul Apararii Nationale are personalitate juridica si reprezinta in justitie, prin Directia generala juridica, structurile armatei care nu au personalitate juridica. Structurile ministerului care au personalitate juridica, potrivit legii, pot fi reprezentate in justitie de Directia generala juridica a Ministerului Apararii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
   (2) Ministerul Apararii Nationale are sediul in municipiul Bucuresti, str. Izvor nr. 110, sectorul 5.
   3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 4. - In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Apararii Nationale colaboreaza interinstitutional si coopereaza, cu prezervarea obiectivelor si politicilor sale in domeniul apararii, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu alte institutii si autoritati publice, cu structurile politico-militare si de conducere militara ale altor state, precum si ale organizatiilor internationale la care Romania este parte, cu operatori economici, cu asociatiile cadrelor militare in rezerva si in retragere, cu asociatiile veteranilor si cu alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale, in conditiile legii.
   4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 5.
- (1) Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii si responsabilitati:

   1. realizarea si mentinerea capacitatii operationale a armatei, pentru indeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;
   2. infiintarea, desfiintarea, transformarea, resubordonarea, reorganizarea, consolidarea, integrarea in alte structuri si redislocarea structurilor militare ale armatei, pe timp de pace, pe timpul starii de urgenta, de asediu, de mobilizare sau de razboi, conform legii;
   3. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul sau de competenta;
   4. apararea drepturilor si intereselor legitime in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, prin structuri proprii;
   5. intreprinderea demersurilor necesare pentru incheierea tratatelor la nivel departamental si a intelegerilor tehnice in domeniul apararii;
   6. coordonarea elaborarii si implementarii politicii de aparare, promovarea intereselor nationale la nivelul organizatiilor internationale la care Romania este parte si cresterea gradului de integrare a structurilor proprii si a profilului acestora in cadrul acestor organizatii, promovarea si dezvoltarea relatiilor de cooperare politico-militara si asigurarea reprezentarii armatei in raporturile cu ministerele de resort ale altor state si cu organizatii internationale la care Romania este parte;
   7. realizarea planificarii integrate a apararii;
   8. realizarea mecanismului de cooperare interinstitutionala in domeniul apararii;
   9. instruirea comandamentelor si fortelor;
   10. organizarea si conducerea educatiei si formarii profesionale in institutiile proprii;
   11. managementul logisticii proprii;
   12. constituirea stocurilor si mentinerea starii de operativitate a tehnicii;
   13. organizarea si conducerea mobilizarii armatei, rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice la prestari de servicii in interes public;
   14. managementul domeniului informatii pentru aparare, managementul activitatii oficiale de cifru si a sistemelor criptografice din armata, realizarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate nationale, NATO, UE si a informatiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale in domeniul apararii la care Romania este parte, precum si cooperarea cu structurile similare nationale si ale altor state sau ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
   15. participarea la dezvoltarea si optimizarea capabilitatilor de aparare cibernetica ale Romaniei, in colaborare cu celelalte institutii si autoritati nationale stabilite prin lege;
   16. managementul activitatii financiar-contabile;
   17. gestionarea sistemului pensiilor militare de stat;
   18. managementul resurselor de comunicatii si tehnologia informatiei in armata;
   19. managementul spectrului radio utilizat in scopul apararii, precum si a resurselor de comunicatii, tehnologia informatiei si aparare cibernetica ale Armatei Romaniei;
   20. elaborarea si integrarea/aplicarea politicilor proprii/reglementarilor specifice in domeniile referitoare la protectia mediului, securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor, metrologie specifica echipamentelor militare care nu intra in sfera metrologiei legale si functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
   21. conducerea activitatilor de comunicare strategica la nivelul ministerului;
   22. organizarea si conducerea activitatii de informare si relatii publice la nivelul ministerului;
   23. cresterea calitatii vietii personalului, asigurarea protectiei sociale si a asistentei religioase, medicale, psihologice si juridice a personalului militar si civil, a ranitilor, invalizilor si urmasilor celor decedati in actiuni militare, in conformitate cu prevederile legale;
   24. inzestrarea cu armament, tehnica de lupta, echipamente si materiale specifice armatei, asigurarea relatiei cu industria nationala de aparare si cooperarile internationale in domeniu;
   25. coordonarea activitatii de comert exterior privind importul si exportul de produse cu destinatie militara, in conditiile legii;
   26. aplicarea regimului de control in domeniul exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si cu dubla utilizare, potrivit legii si normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale, precum si coordonarea activitatilor privind aprobarea suspendarii drepturilor vamale la anumite categorii de armamente si echipamente militare, potrivit legii;
   27. organizarea si conducerea programelor de investitii publice si de reparatii curente si de intretinere in domeniul imobiliar, exercitarea controlului statului in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, conducerea activitatii de aparare impotriva incendiilor si de administrare a imobilelor Ministerului Apararii Nationale;
   28. editarea de publicatii in domeniile proprii de activitate;
   29. cercetarea-dezvoltarea, utilizarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare nationale si internationale in domeniul apararii, precum si protectia drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii si normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale;
   30. reglementarea si desfasurarea activitatilor de testare si evaluare, analiza, audituri tehnice si acceptante aferente sistemelor de armamente si echipamente pentru aparare;
   31. reglementarea si desfasurarea activitatii de supraveghere a managementului calitatii la furnizorii de produse militare si prestatorii de servicii in domeniul apararii si de aplicare a cerintelor NATO si UE de asigurare a calitatii in domeniul apararii, prin evaluarea, certificarea si supravegherea furnizorilor si prestatorilor in legatura cu indeplinirea acestor cerinte;
   32. elaborarea documentelor strategice pentru pregatirea si intrebuintarea in lupta a fortelor armate;
   33. incheierea de contracte pentru achizitia de produse si servicii specifice, in conditiile legii, direct cu structurile specializate ale NATO si UE, in scopul asigurarii interoperabilitatii;
   34. asigurarea cu informatii geospatiale, geografice, hidrografice si hidrometeorologice pentru nevoi proprii, precum si a celor necesare institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, NATO si UE si altor institutii beneficiare;
   35. organizarea si conducerea serviciului medical militar de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca;
   36. organizarea si conducerea activitatilor de politie militara in tara si pe timpul participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman;
   37. elaborarea normelor pentru inzestrare, intretinere si reparatii, cu respectarea prevederilor legale;
   38. coordonarea problematicii cadrelor militare in rezerva si in retragere, a veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi;
   39. organizarea si conducerea activitatilor de traditii militare, cultura militara, de educatie civica si ceremonii militare;
   40. organizarea si conducerea activitatilor de standardizare si interoperabilitate in domeniul apararii;
   41. cooperarea, cu alte structuri din afara Ministerului Apararii Nationale, la situatii de urgenta, precum si pentru prevenirea si combaterea terorismului, conform legii;
   42. administrarea, supravegherea si protectia fondului arhivistic propriu,   in conditiile legii;
   43. asigurarea sigurantei aeriene, navale si terestre, in conditiile legii.
   5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
   Art. 51. - (1) Ministerul Apararii Nationale, prin structurile desemnate, este:

   a)autoritate navala militara nationala;
   b)autoritate nationala in domeniul pregatirii, brevetarii si perfectionarii pregatirii scafandrilor, precum si in domeniul autorizarii si inspectarii activitatilor subacvatice;
   c)autoritate nationala in domeniul proiectarii, realizarii si asigurarii informatiilor geospatiale pentru aparare;
   d)autoritate nationala in domeniul activitatii oficiale de criptologie, pentru componentele specifice.
   (2) In exercitarea competentei prevazute la alin. (1) lit. a), structura desemnata asigura elaborarea cadrului normativ si institutional al activitatilor militare in domeniul naval, pentru stabilirea limitelor zonelor de siguranta ale navelor militare, a perimetrelor si regimului porturilor militare, precum si a modului de investigare a evenimentelor de navigatie in care sunt implicate nave militare si guvernamentale.
   (3) In exercitarea competentei prevazute la alin. (1) lit. b), structura desemnata asigura:

   a)pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si brevetarea scafandrilor, formarea si atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundarilor si lucrarilor in imersiune;
   b)autorizarea si inspectarea unitatilor care executa activitati subacvatice cu scafandri;
   c)cercetarea stiintifica, de inginerie tehnologica si medicala pentru realizarea mijloacelor tehnice si perfectionarea procedeelor de scufundare si de lucru sub apa;
   d)verificarea periodica a scafandrilor brevetati in vederea reconfirmarii aptitudinilor, deprinderilor si cunostintelor;
   e)formarea si atestarea personalului medical de specialitate, potrivit legii.
   (4) Metodologiile, procedurile si structura de specialitate pentru indeplinirea atributiilor Ministerului Apararii Nationale in domeniile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apararii nationale.
   6. La articolul 6, alineatele (1), (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 6.
- (1) Structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale, subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, sunt:

   a)Statul Major al Apararii;
   b)Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale;
   c)Departamentul pentru armamente;
   d)Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului;
   e)Directia generala de informatii a apararii;
   f)Secretariatul general;
   g)Directia generala management resurse umane;
   h)Corpul de control si inspectie;
   i)Directia generala financiar-contabila;
   j)Directia generala juridica;
   k)Directia audit intern;
   l)Directia medicala;
   m)Directia domenii si infrastructuri;
   n)Directia informare si relatii publice;
   o)Directia de prevenire si investigare a coruptiei si fraudelor.
   (2) In subordinea nemijlocita a ministrului apararii nationale se mai regasesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Directia instantelor militare, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central «Dr. Carol Davila», Purtatorul de cuvant, precum si alte structuri stabilite prin lege.
   (3) Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie sunt asimilate structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale, personalul acestor structuri fiind subordonat ministrului apararii nationale numai in ceea ce priveste aspectele de natura administrativa, stabilite prin ordin comun al ministrului apararii nationale, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
   (4) Casa de pensii sectoriala si Oficiul National pentru Cultul Eroilor functioneaza in  subordinea nemijlocita a ministrului apararii nationale, sunt organizate potrivit reglementarilor specifice, iar nivelul de salarizare a personalului acestora este asimilat celui prevazut pentru structuri centrale ale ministerului.
   7. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62), cu urmatorul cuprins:
   (61) In realizarea atributiilor ce le revin, sefii structurilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt ajutati de loctiitori/directori/directori adjuncti/secretar general adjunct, dupa caz.
   (62) In compunerea Ministerului Apararii Nationale mai sunt organizate si functioneaza in subordinea ministrului apararii nationale urmatoarele structuri: Universitatea Nationala de Aparare «Carol I», Academia Tehnica Militara, Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala «General doctor aviator Victor Anastasiu» si Clubul Sportiv al Armatei «Steaua
   8. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 7.
- (1) Structurile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2), precum si cele care fac parte din acestea pot avea in compunere sau in subordine, dupa caz, directii, centre, oficii, agentii, servicii, sectii, birouri, compartimente, institutii si unitati de invatamant, unitati de cercetare-dezvoltare si alte structuri, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
   9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 8.
- (1) Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale coordoneaza procesele de elaborare, implementare si evaluare a politicii de aparare, inclusiv afaceri europene, asigura planificarea integrata a apararii, conform legii, coordoneaza cooperarea internationala in domeniul apararii, activitatile de cercetare stiintifica in domeniile politicii de aparare si istoriei militare si asigura legatura cu fortele armate straine.
   (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale proiecteaza politicile institutionale, monitorizeaza si evalueaza indeplinirea obligatiilor internationale, asigura intreprinderea masurilor necesare incheierii tratatelor internationale in domeniul apararii si cadrul pentru cooperarea interinstitutionala, coordoneaza cooperarea politico-militara internationala, monitorizeaza si coordoneaza legatura fortelor armate straine prezente pe teritoriul Romaniei cu autoritatile publice responsabile, precum si activitatile de cercetare stiintifica in domeniile politicii de aparare si istoriei militare.
   (3) Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale asigura reprezentarea Ministerului Apararii Nationale in cadrul organizatiilor internationale conform domeniilor de responsabilitate.
   (4) La nivelul Ministerului Apararii Nationale, Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale evalueaza, elaboreaza si implementeaza sistemul de politici publice si intocmeste rapoarte periodice de monitorizare a acestora.
   10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 9. - (1) Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului asigura si coordoneaza activitatea legislativa si cea specifica in relatia cu Parlamentul si elaboreaza, promoveaza si implementeaza politici si programe in domeniul calitatii vietii personalului in activitate, in rezerva si retragere.
   (2) Prin structura de specialitate, Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului este autoritatea investita cu responsabilitatea coordonarii, la nivel national, a problematicii veteranilor, invalizilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi.
   (3) Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului desfasoara strategii si programe sociale pentru veterani, raniti, personalul cu grad de invaliditate si pentru urmasii celor decedati in actiuni militare.  
   (4) Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului coordoneaza relatia ministerului cu asociatiile, fundatiile si federatiile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale, conduce activitatea de dialog social si pentru solutionarea problemelor sociale ale personalului.
   11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 10. - (1) Departamentul pentru armamente elaboreaza si coordoneaza implementarea politicilor de achizitii in cadrul ministerului, fundamenteaza sub aspect tehnic politicile de inzestrare, elaboreaza, coordoneaza si pune in practica strategiile de achizitii pentru sistemele de armamente si echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice asistentei de securitate acordate Romaniei de catre guvernele straine si organizatiile internationale, in calitate de structura de reglementare in domeniul achizitiilor publice la nivelul ministerului, asigura managementul programelor de achizitie cu sisteme de armamente si echipamente majore si al contractelor aferente, asigura managementul activitatilor de testare si evaluare de dezvoltare, analize, audituri tehnice si acceptante aferente sistemelor de armamente si echipamentelor majore, incheie intelegeri tehnice, planifica si desfasoara activitatea de cooperare internationala in domeniul armamentelor, gestioneaza relatia cu industria nationala de aparare. 
   (2) Departamentul pentru armamente coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare de protectie a drepturilor de proprietate industriala asupra rezultatelor cercetarii in domeniul apararii, precum si participarea structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele si programele de cercetare-dezvoltare initiate la nivelul NATO si UE.
   (3) Departamentul pentru armamente reprezinta autoritatea nationala in domeniul activitatii de supraveghere a managementului calitatii la furnizorii de produse militare si prestatorii de servicii in domeniul apararii si de aplicare a cerintelor NATO si UE de asigurare a calitatii in domeniul apararii, prin evaluarea, certificarea si supravegherea furnizorilor si prestatorilor in legatura cu indeplinirea acestor cerinte.
   (4) Departamentul pentru armamente elaboreaza reglementarile specifice si coordoneaza activitatea de standardizare tehnica, de metrologie si de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, realizeaza controlul specific domeniului de competenta pentru exporturile, importurile si alte operatiuni cu produse militare si cu dubla utilizare si coordoneaza activitatile privind aprobarea suspendarii drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, in conditiile legii.
   (5) Departamentul pentru armamente coordoneaza activitatea de formare, specializare si perfectionare a ofiterilor in domeniul tehnico-ingineresc, precum si a altor specialisti necesari armatei, prin intermediul institutiilor de invatamant din subordine sau coordonare.
   12. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 12. - (1) Statul Major al Apararii asigura, conform legii:

   a) planificarea, organizarea, conducerea si operationalizarea fortelor armatei, ridicarea graduala a capacitatii de lupta si mobilizarea armatei, planificarea si conducerea operatiilor la nivel strategic, inclusiv a celor din spatiul cibernetic, coordonarea activitatilor privind rezilienta activitatilor in situatii de criza in domeniul apararii si planificarea, organizarea si conducerea structurilor de rezistenta armata pe teritoriul national, planificarea si managementul sistemului de comanda, control, comunicatii, computere, informatii, supraveghere si cercetare a sistemului logistic, planificarea armamentelor si implementarea mecanismului de implementare interinstitutionala in domeniul apararii;
   b) instruirea comandamentelor si fortelor, standardizarea in domeniul militar, managementul carierei individuale a personalului militar, recrutarea, selectia si planificarea asigurarii cu resurse umane, realizarea suportului administrativ al institutiilor din reteaua de invatamant a Ministerului Apararii Nationale, in conditiile legii, avizarea programelor de studii si documentelor curriculare ale unitatilor si institutiilor de invatamant militar, stabilirea necesarului de formare a personalului pentru nevoile proprii si profilul absolventului, managementul formarii personalului militar in rezerva, in sistemul militar propriu si a activitatii de educatie fizica si sport in armata, asistenta psihologica, realizarea sprijinului medical operational in Armata Romaniei, asistenta religioasa si promovarea valorilor specifice traditiilor militare, culturii militare si educatiei civice;
   c) cooperarea militara internationala, incheierea intelegerilor tehnice cu fortele armate ale altor state si coordonarea asistentei juridice in domeniul operational;
   d) analizarea, evaluarea si coordonarea unitara, in structura de forte, a masurilor si activitatilor de planificare, constituire, inzestrare, dezvoltare si optimizare a capabilitatilor nationale si a celor dezvoltate in comun cu state membre NATO si UE sau in alte formate de cooperare, realizarea si conducerea asigurarii cu informatii geospatiale, asigurarea informatiilor geografice, hidrografice si hidrometeorologice.
   13. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 12
1 . - (1) Seful Statului Major al Apararii conduce Statul Major al Apararii si exercita comanda deplina a structurii de forte a Armatei Romaniei.  
   (2) Seful Statului Major al Apararii exercita comanda si controlul prin sefii Statelor Majore ale Fortelor Terestre, Aeriene si Navale si prin comandantii Comandamentului Fortelor Intrunite, Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale, Comandamentului Logistic Intrunit, Comandamentului Comunicatiilor si Informaticii si Comandamentului Apararii Cibernetice, in conformitate cu Constitutia Romaniei, legile, ordinele si instructiunile ministrului apararii nationale. 
   (3) Seful Statului Major al Apararii are, ca atributii principale, coordonarea elaborarii strategiei militare, planificarea si conducerea operatiilor la nivel strategic, stabilirea cerintelor de inzestrare a fortelor armatei, planificarea strategica si de contingenta, elaborarea doctrinelor, instruirea fortelor si educatia militara. 
   (4) Seful Statului Major al Apararii raspunde de organizarea si stabilirea misiunilor marilor unitati si unitatilor din structurile de forte ale armatei.  
   (5) Seful Statului Major al Apararii reprezinta Armata Romaniei in cadrul reuniunilor NATO/UE in formatul sefilor statelor majore ale apararii si sustine, la acest nivel, pozitia si obiectivele nationale pe problematica apararii colective/comune, in baza mandatului aprobat de autoritatile competente.
   (6) Seful Statului Major al Apararii solicita si primeste informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor proprii si este sprijinit de sefii structurilor centrale.
   (7) Seful Statului Major al Apararii indeplineste si alte atributii stabilite de lege.
   14. La articolul 13, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 13. - (1) Directia generala de informatii a apararii asigura obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintarile interne si externe, militare si nonmilitare, care pot afecta securitatea nationala in domeniul militar, actioneaza pentru prevenirea, descurajarea si contracararea oricaror riscuri sau amenintari care pot afecta securitatea nationala a Romaniei in domeniul militar, coordoneaza aplicarea masurilor contrainformative si cooperarea atat cu serviciile/structurile departamentale nationale si de informatii, cat si cu cele ale statelor membre ale aliantelor, coalitiilor si organizatiilor internationale la care Romania este parte si elaboreaza politicile, coordoneaza si controleaza, la nivelul Ministerului Apararii Nationale, potrivit legii, activitatile referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, NATO, UE si a informatiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale in domeniul apararii la care Romania este parte.
   ................................................................................................  
   (3) Directia generala de informatii a apararii este condusa de un director general, cadru militar in activitate. Directorul general este numit de catre ministrul apararii nationale, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Functia de director general al Directiei generale de informatii a apararii este asimilata functiei de secretar de stat.
   15. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6), (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
   (6) Activitatea specifica a Directiei generale de informatii a apararii are caracter secret de stat.
   (7) Directia generala de informatii a apararii desfasoara actiuni specifice in spatiul cibernetic in scopul cunoasterii, monitorizarii si contracararii agresiunilor cibernetice care vizeaza infrastructurile cibernetice critice ale Ministerului Apararii Nationale.
   (8) Directia generala de informatii a apararii elaboreaza strategiile, politicile si reglementarile specifice domeniului de responsabilitate, precum si politici si reglementari proprii in domeniul managementului resurselor umane si educatiei militare si coordoneaza activitatea de formare, specializare si perfectionare a personalului militar din armata in domeniul de responsabilitate.
   (9) Directia generala de informatii a apararii desfasoara misiuni de protectie si paza a principalelor categorii de factori umani si materiali din responsabilitatea Ministerului Apararii Nationale, interventia antiterorista si participa, potrivit legii, la organizarea si executarea interventiei contrateroriste, prin structura specializata proprie. Regulile de angajare in misiuni si operatii ale structurii specializate se autorizeaza la nivelul Directiei generale de informatii a apararii, in calitate de autoritate militara competenta.
   16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 14. - (1) Secretariatul general asigura realizarea si coordonarea lucrarilor de secretariat, gestioneaza circulatia documentelor la nivelul structurilor centrale, intre minister si autoritatile si institutiile publice, organizatiile neguvernamentale, persoanele juridice si fizice, monitorizeaza elaborarea si transmiterea principalelor raportari periodice prevazute de reglementarile in vigoare.
   (2) Secretariatul general asigura si coordoneaza ansamblul relatiilor la nivelul structurilor centrale, precum si cel al relatiilor intre Ministerul Apararii Nationale si Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, structurile similare din cadrul celorlalte ministere ori autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, autoritatile administratiei publice teritoriale si locale.
   (3) Secretariatul general asigura implementarea, monitorizarea si evaluarea, la nivelul Ministerului Apararii Nationale, a prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma ale administratiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum si monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern managerial.
   (4) Secretariatul general asigura gestionarea si diseminarea documentelor clasificate in domeniul apararii, emise de NATO, Uniunea Europeana, statele membre ale acestora si alte state, la nivelul Ministerului Apararii Nationale.
   (5) Secretariatul general coordoneaza si monitorizeaza structurile Ministerului Apararii Nationale in vederea accesarii de finantare externa nerambursabila pentru indeplinirea obiectivelor si prioritatilor rezultate din documentele sectoriale.
   (6) Secretariatul general coordoneaza ansamblul relatiilor privind elaborarea, avizarea si promovarea proiectelor de acte normative initiate/avizate de Ministerul Apararii Nationale in vederea aprobarii/adoptarii de catre Guvern.
   (7) Secretariatul general este condus de un secretar general care indeplineste, in conditiile prevazute de lege, atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   17. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 15. - (1) Directia generala management resurse umane elaboreaza strategiile, politicile si reglementarile in domeniul managementului resurselor umane si al carierei individuale si monitorizeaza implementarea acestora.
   (2) Directia generala management resurse umane elaboreaza strategiile, politicile si reglementarile in domeniul educatiei militare, asigura coordonarea si monitorizarea implementarii acestora.
   (3) Directia generala management resurse umane asigura cooperarea internationala in domeniul educatiei militare.
   (4) Directia generala management resurse umane asigura evidenta unitara a personalului, organizarea, coordonarea si controlul activitatii de inspectie a muncii in privinta raporturilor de munca si de serviciu la nivelul Ministerului Apararii Nationale, cu exceptia efectivelor Directiei generale de informatii a apararii, precum si executarea lucrarilor specifice necesare exercitarii competentelor ministrului apararii nationale in domeniul resurselor umane.
   (5) Directia generala management resurse umane elaboreaza politicile si reglementarile privind asistenta psihologica in Ministerul Apararii Nationale, cu exceptia Directiei generale de informatii a apararii, asigura evaluarea psihologica a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale si realizeaza investigatiile sociologice.
   (6) Directia generala management resurse umane realizeaza evaluarea competentelor lingvistice ale personalului armatei.
   18. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 16. - (1) Corpul de control si inspectie elaboreaza cadrul general de reglementare a activitatilor de inspectie si control in Ministerul Apararii Nationale, conduce si executa operativ evaluarea sistemica a organismului militar prin inspectii, asigura managementul planificarii si monitorizarii activitatilor de inspectie si control in armata si exercita atributii specifice de control in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
   (2) Corpul de control si inspectie investigheaza/verifica, la ordin, problematici necesare informarii conducerii ministerului pentru fundamentarea deciziilor, aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduita etica de catre personalul Ministerului Apararii Nationale, precum si petitii/memorii/ rapoarte adresate ministerului sau ministrului apararii nationale.
   (3) Corpul de control si inspectie elaboreaza politici si reglementari specifice Ministerului Apararii Nationale in domeniul protectiei mediului si celui al securitatii si sanatatii in munca, coordoneaza, monitorizeaza si controleaza integrarea/aplicarea acestora in armata.
   19. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 17. - (1) Directia generala financiar-contabila realizeaza managementul activitatii financiar-contabile, elaboreaza conceptia privind organizarea sistemului de ordonatori de credite in cadrul Ministerului Apararii Nationale si asigura indeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apararii nationale in calitate de ordonator principal de credite, precum si executia bugetului propriu al acestuia.
   (2) Directia generala financiar-contabila asigura coordonarea controlului financiar preventiv propriu, indrumarea metodologica, verificarea si monitorizarea modului de aplicare in structurile Ministerului Apararii Nationale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.
   20. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 17
1. - (1) Directia generala juridica asigura asistenta juridica ministrului apararii nationale si, dupa caz, structurilor centrale, apara interesele Ministerului Apararii Nationale in fata instantelor judecatoresti si a altor jurisdictii aflate pe teritoriul statului roman si contribuie la apararea intereselor ministerului in raporturile cu alte autoritati publice si organizatii neguvernamentale.
   (2) La nivelul Ministerului Apararii Nationale, Directia generala juridica elaboreaza, in limitele de competenta legala, proiecte de acte normative si asigura suport de specialitate celorlalte structuri in procesul de elaborare/avizare juridica si asigura conformitatea actelor normative cu reglementarile Uniunii Europene si NATO, precum si asistenta juridica pentru incheierea intelegerilor tehnice in vederea cooperarii cu fortele armate straine.
   (3) Organizarea si desfasurarea procedurilor interne ale ministerului aferente procesului legislativ, activitatilor de reprezentare si asistenta juridica se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
   21. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 19. - Directia audit intern asigura, conform legii, organizarea auditului public intern si executa auditarea tuturor activitatilor desfasurate in structurile centrale, structurile si fortele subordonate acestora din Ministerul Apararii Nationale, precum si in structurile aflate in coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
   22. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 20. - Directia medicala coordoneaza asistenta medicala a personalului armatei si a cadrelor militare in rezerva si in retragere, asigurarea sanitar-veterinara, implementeaza politica nationala de sanatate la nivelul Ministerului Apararii Nationale, organizeaza invatamantul medico-militar, prin Institutul Medico-Militar si structuri de specialitate, si elaboreaza conceptia privind functionarea serviciilor medicale si sanitar-veterinare.
   23. Dupa articolul 20 se introduc trei noi articole, articolele 20
1, 202 si 203, cu urmatorul cuprins:
   Art. 20
1. - (1) Directia domenii si infrastructuri asigura administrarea patrimoniului imobiliar, elaborarea si aprobarea, in limita competentei sale, a programelor de investitii si a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, urmareste si coordoneaza executarea lucrarilor de investitii si reparatii, in toate fazele de implementare a acestora.
   (2) Directia domenii si infrastructuri exercita controlul statului in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii si coordoneaza activitatea de aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale.
   Art. 20
2. - Directia informare si relatii publice este structura Ministerului Apararii Nationale specializata in conducerea, organizarea si gestionarea domeniului informarii si relatiilor publice, pe timp de pace, in caz de agresiune armata, la instituirea starii de asediu, declararea starii de mobilizare sau in stare de razboi.
   Art. 20
3. - Directia de prevenire si investigare a coruptiei si fraudelor asigura managementul activitatilor de prevenire, identificare si investigare a coruptiei si fraudelor in randul personalului incadrat in functii in structurile Ministerului Apararii Nationale si in structurile aflate in subordinea sau, dupa caz, in coordonarea acestuia, executa cercetarea administrativa pentru recuperarea prejudiciilor cu implicatii deosebite si a celor produse prin fapte de coruptie sau fraude, desfasoara activitati de prevenire si investigare si reprezinta Ministerul Apararii Nationale in domeniile de competenta.
   24. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 21. - (1) Ministrul apararii nationale numeste si imputerniceste, in conditiile legii, sefii/directorii structurilor centrale, dupa caz, directorul de cabinet, consilierii si personalul din cadrul cabinetului ministrului, sefii/directorii structurilor din subordinea si compunerea celor prevazute la art. 6 alin. (1) si (2), pana la nivel de oficiu inclusiv, precum si persoanele care sunt incadrate in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora, daca prin lege nu se prevede altfel.
   25. La articolul 21, alineatul (2) se abroga.
   26. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 22. - (1) Structura de forte ale armatei este formata din state majore, comandamente, mari unitati si unitati, formatiuni si alte structuri stabilite potrivit legii, cuprinse, dupa caz, in:

   a) forte terestre, forte aeriene, forte navale, denumite in continuare categorii de forte;
   b) forte pentru sprijin de lupta;
   c) forte pentru sprijin logistic;
   d) forte pentru operatii speciale;
   e) forte pentru aparare cibernetica;
   f) alte forte.
   (2) Dimensiunea structurii de forte ale armatei se stabileste prin documentele de planificare a apararii, potrivit legii.
   (3) Cerintele de constituire a structurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apararii nationale.
   27. Dupa articolul 22 se introduc cinci noi articole, articolele 22
1, 222, 223, 224 si 225, cu urmatorul cuprins:
   Art. 22
1. - Categoriile de forte au in compunere statele majore ale fortelor terestre, aeriene, navale, comandamente, mari unitati si unitati de manevra, de sprijin de lupta, logistice, unitati de instructie, institutii militare de invatamant si alte structuri stabilite potrivit legii.
   Art. 22
2. - Sprijinul actiunilor militare la nivel strategic se realizeaza prin comandamente de sprijin, care au in subordine mari unitati si unitati, unitati de instructie, unitati de invatamant militar preuniversitar si alte structuri stabilite potrivit legii.
   Art. 22
3. - (1) Fortele pentru sprijin logistic sunt reprezentate de Comandamentul Logistic Intrunit, care are in subordine mari unitati si unitati logistice, structuri de sprijin de lupta si structuri de educatie si instructie.
   (2) In calitate de structura de sprijin logistic, Comandamentul Logistic Intrunit poate avea in subordine gradinite, crese, structuri de cultura si mass-media, structuri de refacere a capacitatii de munca, complexuri militare de instruire, reprezentare si tranzit, amenajari sportive si recreative, lacasuri de cult, cimitire si capele, precum si alte entitati organizate conform legii.
   Art. 22
4. - Fortele pentru operatii speciale au in compunere Comandamentul Fortelor pentru Operatii Speciale, structuri luptatoare, structuri de sprijin de lupta, structuri de sprijin logistic, structuri de educatie si instructie si alte structuri stabilite potrivit legii.
   Art. 22
5. - Fortele pentru aparare cibernetica au in compunere Comandamentul Apararii Cibernetice, mari unitati, unitati si alte structuri stabilite potrivit legii.
   28. Articolele 23, 24 si  25 se abroga.

   29. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 26. - Misiunile si responsabilitatile structurii de forte ale armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apararii nationale sau ale sefului Statului Major al Apararii, atunci cand acesta este imputernicit de ministru.
   30. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 27. - Potrivit nivelului capacitatii de lupta, fortele armatei sunt organizate in:
   a) forte gata de actiune permanent;
   b) forte cu nivel ridicat al capacitatii de lupta;
   c) forte cu nivel redus al capacitatii de lupta, gata de actiune dupa ridicarea capacitatii de lupta prin completare/mobilizare;
   d) structuri care se constituie la mobilizare, destinate generarii/regenerarii fortelor, precum si pentru realizarea sistemului de rezistenta armata pe teritoriul national.
   31. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 27
1. - (1) Structurile de politie militara sunt destinate sa asigure respectarea si mentinerea ordinii interioare si a disciplinei militare in obiectivele militare si zonele militare restrictionate, sprijinul manevrei si mobilitatii, controlul si indrumarea circulatiei autovehiculelor si a coloanelor militare, protectia personalului armatei, securitatea obiectivelor militare, sa contribuie la misiuni de supraveghere, escortare, paza si escortarea prizonierilor de razboi, indrumarea si evacuarea persoanelor dislocate pe timpul desfasurarii actiunilor militare.
   (2) Atributiile, organizarea si functionarea politiei militare se stabilesc prin lege speciala.
   32. Articolele 28, 29 si 30 se abroga.
   33. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 31. - (1) Fortele pentru operatii speciale constituie componenta specializata, de reactie rapida, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale si aeriene dedicate, instruita si dotata pentru executarea misiunilor de cercetare speciala, actiuni directe, de asistenta militara si neconventionale, precum si misiuni complementare acestora, pe teritoriul statului roman sau in afara acestuia, in conditiile legii, independent sau impreuna cu fortele speciale ale coalitiilor si aliantelor din care Romania este parte.
   (2) Conducerea fortelor pentru operatii speciale, cu exceptia celor prevazute la art. 13 alin. (5), se exercita de seful Statului Major al Apararii, prin Comandamentul Fortelor pentru Operatii Speciale, iar in situatia participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, potrivit intelegerilor tehnice incheiate cu partenerii straini, in baza tratatelor la care Romania este parte.
   34. La articolul 32, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
   (8) In Ministerul Apararii Nationale se constituie Colegiul Ministerului Apararii Nationale si Comitetul pentru Suport Managerial, cu rol consultativ, precum si Consiliul de Planificare a Apararii, Consiliul de Supraveghere a Cerintelor, Consiliul de Achizitii, Consiliul de Standardizare si Interoperabilitate si Consiliul Tehnico-Economic, ale caror hotarari/decizii/avize sunt obligatorii. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin ordine ale ministrului apararii nationale.
   35. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 38. - (1) In necesarul de efective ale Ministerului Apararii Nationale nu se includ:

   a) personalul militar si civil care isi desfasoara activitatea in afara Ministerului Apararii Nationale, potrivit reglementarilor in vigoare. Finantarea lui se asigura in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
   b) personalul militar si civil din structurile care se finanteaza integral din venituri proprii;
   c) militarii in termen si cu termen redus, soldatii si gradatii profesionisti, aflati in perioada instructiei de baza, elevii si studentii institutiilor militare de invatamant. Finantarea lor se face din bugetul Ministerului Apararii Nationale;
   d) efectivele din unitatile sanitare proprii, aflate in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate. Finantarea lor se asigura in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   36. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
   (2) Personalul incadrat in functii de consilier juridic in cadrul Ministerului Apararii Nationale beneficiaza de decontarea taxelor necesare pentru inscrierea in colegii sau asociatii profesionale si a cotizatiilor periodice.
   (3) Personalul Ministerului Apararii Nationale care are calitatea de arhitect, evaluator atestat si expert judiciar si care desfasoara activitati de arhitectura, de evaluare si expertiza in folosul ministerului beneficiaza de decontarea taxelor necesare pentru inscrierea in colegii sau asociatii profesionale si a cotizatiilor periodice.
   (4) De prevederile alin. (3) beneficiaza in mod corespunzator si alte categorii profesionale care isi desfasoara activitatea in specialitati care presupun inscrierea in colegii si asociatii profesionale.
   37. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 41. - (1) Cadrele militare in activitate si in rezerva, cele in retragere, personalul civil din Ministerul Apararii Nationale, precum si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale in folosirea complexurilor, sanatoriilor, cabanelor militare, caminelor militare de garnizoana si unitate, cluburilor militare si altor facilitati recreative si sportive.
   38. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 42. - (1) Pentru construirea de locuinte proprietate personala, din fondurile personalului propriu, ale cadrelor militare in rezerva si in retragere, soldatilor si gradatilor profesionisti in rezerva, personalului civil, se pot desfasura programe de locuinte, pe terenuri disponibile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea ministerului, puse la dispozitie pe baza de contract de comodat, conform dispozitiilor Codului civil, beneficiarilor, pe durata existentei constructiilor, inclusiv in cazul proiectelor si contractelor aflate in derulare.
   (2) Beneficiar al programelor prevazute la alin. (1) poate fi si personalul incadrat in celelalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, atunci cand raman unitati locative necontractate.
   (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot beneficia o singura data de programele pentru construirea de locuinte proprietate personala. Prioritatea de inscriere in program se stabileste pe baza criteriilor aprobate de ministrul apararii nationale.
   (4) In situatia in care planul de urbanism prevede existenta unor spatii sociale si comerciale, care sa deserveasca ansamblul de locuinte, acestea se construiesc din fondurile operatorului economic si raman in proprietatea acestuia, iar pentru terenul aferent constructiilor Ministerul Apararii Nationale acorda un drept de folosinta, cu titlu oneros, valoarea fiind stabilita prin expertiza/evaluare de specialitate.
   39. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 44. - In cadrul Ministerului Apararii Nationale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale sau dispozitie a sefului Statului Major al Apararii, pentru cele care se constituie la categoriile de forte si comandamente.
   40. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 46. - Ministerul Apararii Nationale are propriul sistem de educatie si formare profesionala a resursei umane, precum si propriul sistem de cercetare-dezvoltare, integrate in sistemele nationale, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la educatie si cercetare.“
   41. La articolul 47, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 47. - (1) Ministerul Apararii Nationale are retea sanitara proprie, camine militare, agentii, cercuri militare, formatii cultural-artistice, cluburi si asociatii sportive, amenajari sportive si recreative, sanatorii, centre de instructie, locuinte de serviciu si de interventie, biserici, capele si cimitire militare, gradinite si crese, structuri si redactii de mass-media militare, precum si alte entitati infiintate conform legii. Organizarea si functionarea acestor entitati se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
   (2) Ministerul Apararii Nationale poate avea in subordine sau in coordonare regii autonome si companii nationale.
   42. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 47
1. - Managementul, asigurarea materiala si finantarea sistemelor si entitatilor prevazute la art. 46 si 47 se realizeaza potrivit prevederilor actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate al acestora.
   43. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 48. - Ministerul Apararii Nationale stabileste, prin ordin al ministrului, propriul sistem de distinctii si insemne militare, precum si organizarea si desfasurarea de onoruri si ceremonii militare.
   44. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 49. - Ministerul Apararii Nationale poate asigura personalul propriu si tehnica din dotare impotriva riscurilor specifice, in conditiile prevazute prin ordin al ministrului apararii nationale, potrivit legii.
   45. La articolul 50, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 50. - (1) Ministerul Apararii Nationale poate valorifica activele corporale si necorporale excedentare din patrimoniul sau, tehnica, armamentul, munitiile si bunurile atipice sau excedentare scoase din inzestrare, in conditiile concurentiale prevazute de lege, prin Compania Nationala «Romtehnica» - S.A., aflata in coordonarea acestui minister, si potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului.
   46. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
   (3) In limitele stabilite prin atributiile si responsabilitatile sale, Ministerul Apararii Nationale poate participa la programe si parteneriate nationale si multinationale de punere la dispozitie a produselor sau prestarii de servicii in domeniul apararii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
   47. Dupa articolul 50 se introduc trei noi articole, articolele 50
1, 502 si 503, cu urmatorul cuprins:
   Art. 50
1. - (1) Ministrul apararii nationale stabileste, prin ordin, structurile din compunerea ministerului care au competente de achizitie a produselor, serviciilor si lucrarilor, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si structurilor care isi desfasoara activitatea, permanent sau temporar, in afara teritoriului statului roman.
   Art. 50
2 . - (1) Structurile Ministerului Apararii Nationale care au competente de achizitie, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea sau participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, achizitioneaza produsele, serviciile si lucrarile din afara teritoriului vamal al Romaniei prin Compania Nationala «Romtehnica» - S.A., structura de specialitate in domeniul comertului exterior, aflata in coordonarea ministerului.
   (2) Stabilirea responsabilitatilor pentru efectuarea achizitiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza unui contract incheiat, in conditiile legii, intre Compania Nationala «Romtehnica» - S.A. si structurile din compunerea ministerului care au competente de achizitie.
   Art. 50
3. - (1) Ministerul Apararii Nationale este imputernicit sa reprezinte Guvernul Romaniei pentru negocierea, semnarea si derularea acordurilor sau contractelor privind asistenta de securitate acordata de catre guverne straine si/sau organizatii internationale.
   (2) Achizitiile de produse, servicii si/sau lucrari in cadrul acordurilor sau contractelor prevazute la alin. (1) se desfasoara in conformitate cu procedurile specifice stabilite de guvernele straine si/sau organizatiile internationale care acorda asistenta de securitate.
   (3) Produsele, serviciile si/sau lucrarile furnizate/ prestate/executate in cadrul acestor acorduri sau contracte sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   48. La articolul 52, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 52. - (1) Ministerul Apararii Nationale dispune de bunurile proprietate privata ale acestuia si administreaza bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate in patrimoniul sau, in functie de regimul lor juridic, in conditiile legislatiei in vigoare.
   ..........................................................................................
   (3) Ministerul Apararii Nationale poate pune la dispozitie sau, dupa caz, poate asigura asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica cu reprezentare la nivel national, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apararii Nationale, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului:

   a) fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente si de capital, necesare desfasurarii activitatilor acestora, a celor determinate de relatiile cu organizatiile nationale si internationale de profil, precum si pentru plata cotizatiilor internationale anuale in valuta catre organismele internationale la care asociatiile si fundatiile in cauza sunt afiliate;
   b) spatii necesare pentru consfatuiri si activitati de promovare a imaginii, traditiilor si valorilor istorice ale Armatei Romaniei, cu titlu gratuit;
   c) suportarea costurilor pentru utilitatile aferente imobilelor proprietate publica puse la dispozitie in conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) mijloace de transport auto in tara.
   49. La articolul 52, dupa alineatul (3) se introduc sapte noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7), (8), (9)
si (10), cu urmatorul cuprins:

   (4) Publicatiile elaborate, editate si tiparite in domeniile proprii de activitate ale Ministerului Apararii Nationale, cu finantare din fonduri de la bugetul de stat sau din alte fonduri constituite conform legii, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi, pot fi difuzate, contra cost sau gratuit, persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si persoanelor fizice, din tara si din strainatate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
   (5) Bazele sportive si amenajarile recreative, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, sunt folosite, cu prioritate, de catre personalul armatei, cadrele militare in rezerva si in retragere, precum si de membrii de familie ai acestora, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale. Persoanele fizice sau juridice din afara Ministerului Apararii Nationale pot beneficia de aceste baze si amenajari, pe baza de tarife, in conditiile legii. Sumele rezultate constituie venituri ale activitatilor finantate integral din venituri proprii si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale bazelor sportive si amenajarilor recreative.
   (6) Pentru activitati de informare publica si mass-media militara organizate in interesul institutiei cu aprobarea ministrului apararii nationale, ministerul poate organiza, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, activitati de pregatire a unor persoane din afara institutiei, in facilitatile aflate la dispozitie.
   (7) La solicitarea unor institutii publice, Ministerul Apararii Nationale poate da in comodat, conform dispozitiilor Codului civil, imobile necesare desfasurarii unor activitati proprii ale acestora, pe termen limitat, care nu poate depasi 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeasi perioada, cu obligatia platii contravalorii utilitatilor.
   (8) In scopul intretinerii poligoanelor, Ministerul Apararii Nationale poate sa acorde un drept de uz gratuit conform Codului civil, pentru pasunat si desfasurarea de activitati agricole pe terenurile aferente poligoanelor militare aflate in administrarea sa atunci cand nu se desfasoara activitati militare, incheind, in acest sens, protocoale cu autoritatile publice locale, pe perioada determinata.
   (9) Lucrarile de investitii, modernizare si extindere a obiectivelor cu caracter militar din domeniul apararii nationale sunt de utilitate publica de interes national prin efectul prezentei legi, Ministerul Apararii Nationale avand calitatea de expropriator in conditiile prevazute de Legea
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (10) Terenurile aflate in domeniul public sau privat al statului, necesare realizarii de lucrari la obiectivele mentionate la alin. (9), care se scot din circuitul agricol sau din fondul forestier national, sunt scutite de plata tuturor taxelor prevazute de legislatia in vigoare si de plata contravalorii sau compensarii acestora.
   50. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 52
1. - (1) Sumele obtinute de Ministerul Apararii Nationale potrivit dispozitiilor art. 50 alin. (1) prin valorificarea activelor fixe corporale de natura terenurilor, amenajarilor de terenuri si cladiri se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programelor de inzestrare.
   (2) Sumele obtinute de Ministerul Apararii Nationale din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se vireaza la o pozitie distincta de venituri ale bugetului de stat.
   (3) Dupa virarea sumelor conform alin. (2) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile curente si de capital prevazute in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
   (4) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar, determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (2) si platile efectuate, se vireaza de catre unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale, din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate intr-un cont de disponibil deschis pe numele Ministerului Apararii Nationale la Trezoreria Statului.
   (5) Sumele virate in contul prevazut la alin. (4) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre Ministerul Apararii Nationale in contul de venituri ale bugetului de stat, urmand procedura de la alin. (3), si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
   51. La articolul 53, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (2) Structurile Ministerului Apararii Nationale presteaza servicii cu caracter obligatoriu prevazute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele in regim de urgenta, se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
   52. La articolul 53, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
   (3) Ministerul Apararii Nationale poate organiza si executa, prin unitatile sale, cursuri de pregatire, calificare si perfectionare a pregatirii, in domeniile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b).
   (4) Sumele rezultate in urma executarii activitatilor prevazute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa Ministerul Apararii Nationale, si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital.
   53. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 54
1. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea institutiilor publice, in alte situatii decat cele prevazute de aceasta ordonanta de urgenta, ministrul apararii nationale poate ordona executarea unor misiuni care presupun masuri si actiuni urgente, fara a afecta capacitatea operationala a armatei. Misiunile includ misiuni de cautare-salvare, evacuare, transport aerian, naval si terestru si alte activitati de acest gen.
   (2) Executarea misiunilor prevazute la alin. (1) se finanteaza din fondurile alocate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
   (3) Normele metodologice privind executarea misiunilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
   54. La articolul 55, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
   (2) Pentru asigurarea executiei bugetare, in Ministerul Apararii Nationale:

   a) prin derogare de la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite secundari si tertiari sunt desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale;
   b) prin derogare de la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, directorul Statului Major al Apararii este ordonator secundar de credite si asigura finantarea structurilor subordonate nemijlocit, ai caror comandanti/sefi au calitatea de ordonator tertiar de credite.
   55. Dupa articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56
1, cu urmatorul cuprins:
   Art. 56
1. - Se abiliteaza ministrul apararii nationale sa emita ordine si instructiuni privind: ordinea interioara in unitate, serviciul interior, instructia de front, onorurile si ceremoniile militare, serviciul la bordul navelor militare, tragerile cu armament de infanterie, muzicile militare, disciplina militara, garnizoanele militare, educatia fizica militara, zborul aviatiei militare.“
   56. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (2) Numarul de posturi ale Ministerului Apararii Nationale, finantate de la bugetul de stat, se stabileste prin documentele de planificare a apararii, aprobate potrivit legii, cu incadrarea in fondurile prevazute in buget, la titlul cheltuieli de personal.


   Art. II. -  Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor masuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz si 2500-2690 MHz, precum si pentru aprobarea unor masuri in domeniul financiar-bugetar, aprobata prin Legea nr. 239/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 25 iunie 2013, se abroga.
   Art. III. - In cuprinsul alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind infiintarea Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala „General doctor aviator Victor Anastasiu“, aprobata prin Legea nr. 279/2001, sintagma„sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale“ se inlocuieste cu sintagma „in compunerea Ministerului Apararii Nationale“.


   Art. IV. - Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


   Art. V. - In cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
   a) „Statul Major General“, cu denumirea „Statul Major al Apararii“;
   b) „Directia management resurse umane“, cu denumirea „Directia generala management resurse umane“;
   c) „Directia financiar-contabila“, cu denumirea „Directia generala financiar-contabila“;
   d) „Departamentul pentru politica de aparare si planificare“, cu denumirea „Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale“;
   e) „Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica“, cu denumirea „Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului“.


   Art. VI. -
Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, danduse textelor o noua numerotare.


   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                          p. PRESEDINTELE SENATULUI,
      
      PETRU-GABRIEL VLASE                                    IULIAN-CLAUDIU MANDA

   Bucuresti, 12 iulie 2017.
   Nr. 167.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.